e-ZLA w ZLO

Od grudnia tego roku wszystkie zwolnienia lekarskie ZUS ZLA (tzw. L4) w ZLO wystawiane będą jedynie w wersji elektronicznej – e-ZLA. Ubezpieczyciel podkreśla, że usprawni i przyspieszy to proces wystawiania i obiegu zwolnień. Nowe rozwiązanie ma przynieść korzyści nie tylko lekarzom i pracodawcom, ale i samym pacjentom.

Jak to działa?

Podczas wizyty lekarz wystawia niezdolnemu do pracy pacjentowi zwolnienie e-ZLA  i przekazuje je (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. Następnie ZUS udostępnia je płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi), posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Lekarze ZLO są przeszkoleni przez ZUS i posiadają stosowne uprawnienia do wystawiania elektronicznych zwolnień. Pacjenci mogą spodziewać się więc, że kolejni lekarze w najbliższym czasie będą wystawiać zwolnienia właśnie tą drogą. Od grudnia tego roku wszystkie zwolnienia w ZLO będą wystawiane w ten sposób – informuje Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego.

Korzyści dla pacjentów

Elektroniczne zwolnienia mają usprawnić i przyspieszyć proces wystawiania i obiegu zwolnień lekarskich. Największym udogodnieniem dla pacjenta będzie brak konieczności przedkładania zwolnienia pracodawcy (jak to ma miejsce w tej chwili). Elektroniczne zwolnienie, wystawione przez lekarza, trafia bowiem automatycznie do ZUS – a ten przekazuje je pracodawcy.
E-zwolnienie jest też korzystne także dla pacjentów posiadających więcej niż jednego pracodawcę, ponieważ dane wszystkich pracodawców są zaciągane z systemu automatycznie i wszyscy pracodawcy – za pośrednictwem ZUS – równocześnie automatycznie je otrzymują.
Pacjent (ubezpieczony) może mieć również m.in. wgląd do zwolnień poprzez swój profil na PUE ZUS, do założenia którego zachęca ubezpieczyciel.  Aby je założyć wystarczy:

  • wejść na stronę zus.pl i kliknąć „zarejestruj się”;
  • wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz;
  • ustalić hasło do konta (login otrzymuje się na e-mail podany w formularzu);
  • potwierdzić swoją tożsamość, co można to zrobić na kilka sposobów:  za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny),  osobiście, w każdej placówce ZUS.

Jeśli pacjent ma konto w banku który zawarł z ZUS porozumienie, do rejestracji może wykorzystać serwis bankowości elektronicznej. Można to zrobić:

  • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji klikając w ikonę swojego banku. System przekieruje wtedy na stronę banku, tam pacjent podaje login i hasło do bankowości elektronicznej. Gdy system przeniesie pacjenta na PUE, musi on uzupełnić wymagane dane i zaakceptować regulaminy;
  • bezpośrednio ze strony swojego banku – klikając w odpowiednią ikonę i wywołując tym samym usługę ZUS, dzięki której można założyć konto na PUE. System bankowy przekierowuje na PUE, gdzie pacjent uzupełnia wymagane dane i akceptuje regulaminy.

Szczegółową instrukcję jak założyć konto w PUE ZUS znajdziesz tu: http://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c

Korzyści dla lekarzy

ZUS podkreśla, że elektroniczne zwolnienia to korzyści nie tylko dla pacjentów, ale i pracodawców (którzy otrzymują informację o chorobie pracownika szybciej, przez co sprawniej mogą rozliczyć świadczenie) oraz lekarzy. Korzyści jest kilka. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Jeśli lekarze wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie też potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA. Samo wystawianie e-ZLA trwa też krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.