II Edycja Projektu „Razem ku Dobru”.

Projekt Razem ku Dobru II edycja rozpoczął się 15.05.2019 r i będzie trwał do 15.12.2019 r. Jego głównym celem będzie zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez łączenie funkcji leczniczej, prewencyjnej, terapeutycznej oraz rehabilitacji społecznej, na bazie koordynacji działań różnych specjalistów, wywnętrz spółki ZLO, ale również w obrębie ścisłej współpracy ZLO z instytucjami zewnętrznymi jak Urząd Miasta, Urząd Pracy, MOPS, Szpital Specjalistyczny, Szkoły, Sąd Rejonowy w Jaworznie itd. Kontynuacja działań, w ramach projektu „Razem ku Dobru” została zainicjowana również ze względu na zaproszenie ZLO do współpracy, w ramach projektu „Lepsze jutro”, realizowanego w środowisku lokalnym miasta Jaworzno od 1 kwietnia 2019 r, przez Urząd Miasta, Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie. Projekt „Razem ku Dobru” podobnie jak w ubiegłym roku będzie realizował założenia systemowego (holistycznego) podejścia do profilaktyki i leczenia, które wskazuje na potrzebę spojrzenia na człowieka całościowo, biorąc pod uwagę całokształt jego stanu zdrowia w 3 wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym. W pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniom społecznym chcemy położyć nacisk na motywowanie ich do realnej zmiany, w rożnych obszarach ich życia, która nie będzie odnosiła się wyłącznie do sfery zawodowej, ale do całokształtu funkcjonowania jednostki na poziomie biopsychospołecznym. Ponadto, w tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę instytucji jaką jest szkoła, gdyż wychodzimy z założenia, iż zaburzenia w zachowaniu dziecka w szkole, są często objawem choroby całej rodziny. Innymi słowy są dla nas informacją czy wskazówką, że diagnozy i wsparcia nie wymaga tylko dziecko, ale potrzebuje jej cała rodzina. Zatem chcemy pomagać w rozwiązywaniu problemów dzieci poprzez ich rodziców i kontakt z całą rodziną. Nasze propozycje oddziaływań chcielibyśmy zadedykować również nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, w organizowaniu kompleksowej pomocy rodzinom, na bazie współdziałania z pielęgniarkami szkolnymi/środowiskowymi i lekarzami ZLO, pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny MOPS oraz innymi specjalistami, reprezentującymi instytucje pomocowe z terenu Jaworzna. Rekrutacja rodzin do projektu będzie się odbywała głównie poprzez kontakt ze Szkołami, ale również z Sądem Rejonowy oraz Szpitalem. Realizacja projektu jest możliwa ze względu na wsparcie Urzędu Miasta Jaworzna oraz środków finansowych, pochodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

CELE PROJEKTU:

 • Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom wieloproblemowym, koordynując proces zdrowienia pacjenta zarówno, w obszarze oddziaływań medycznych jak również psycho – społecznych.
 • Budowanie w pacjencie/kliencie postawy współodpowiedzialności za proces zdrowienia, poprzez podniesienie jego samoświadomości, w zakresie ochrony zdrowia oraz integracji społecznej oraz zawodowej .
 • Wydobywanie wewnętrznej motywacji pacjenta/klienta, na której jest budowany wraz z nim plan pracy nad formułowaniem i wprowadzaniem zmian.zapewnienie opieki medycznej oraz wsparcia edukacyjnego, informacyjnego, psychologicznego/terapeutycznego oraz psychiatrycznego członkom rodziny wieloproblemowej, w tym w szczególności bezpośrednim opiekunom osób chorych w rodzinie.
 • Integracja oraz koordynacja działań różnych specjalistów na rzecz rodziny, z wykorzystaniem modelu interdyscyplinarnego.
 • Monitoring efektów pracy z rodziną, w toku regularnych spotkań interdyscyplinarnych.
 • Poprawa funkcjonowania społecznego oraz emocjonalnego dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży szkolnej oraz promowanie prozdrowotnego i aktywnego stylu życia.
 • Wypracowanie zasad współpracy ze Szkołami oraz Szpitalem Specjalistycznym, Sądem Rejonowym w Jaworznie.

ETAPY DZIAŁAŃ :

Działanie 1

Diagnoza i profilaktyka zdrowotna w szkole

 • Rekrutacja rodzin wieloproblemowych do projektu oraz nawiązanie kontaktu ze Szkołami oraz Szpitalem Specjalistycznym, Sądem Rejonowym w Jaworznie, celem przedstawienia oferty współpracy.
 • Zaplanowanie i koordynowanie warsztatów profilaktycznych w szkołach (kontakt telefoniczny, organizacja oraz przygotowanie formalności, kontakt osobisty z dyrekcją szkoły/pedagogiem szkolnym itp.)
 • Przeprowadzenie w szkołach warsztatów profilaktycznych rozwijających kompetencje społeczne młodzieży szkolnej oraz promujące prozdrowotny aktywny styl życia
 • Szkolenie dla pedagogów szkolnych w modelu interdyscyplinarnym nt. „ Systemowe rozwiązania na rzecz rodziny wieloproblemowej – nowe perspektywy, wyzwania, propozycja współpracy”.

Działanie 2

Systemowa praca z rodziną

 • Przeprowadzenie wywiadów z rodziną wieloproblemową, w jej środowisku zamieszkania, celem zdiagnozowania problemów rodziny.
 • porządzenie planu pomocy rodzinie ze wskazaniem rożnych form oddziaływań np. medycznych, interwencyjnych, wspierających, terapeutycznych itd., określenie celów i zadań członków rodziny, wynikających z planu pomocy rodzinie.
 • Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku rodzinnym, w tym również podnoszącej poziom aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodziny wieloproblemowej.
 • Udzielanie i organizowanie opieki medycznej, dla członków rodziny wieloproblemowej (wywiad pielęgniarski, zalecenia dotyczące dalszego postępowania medycznego itp).
 • Organizowanie pomocy rodzinom poprzez uczestnictwo w spotkaniach interdyscyplinarnych specjalistów (ekspertów), w tym monitorowanie postępów pracy z rodziną.
 • Rejestracja do lekarza POZ, wskazanie sposobu uzyskiwania porady u specjalistów, umawianie wizyt u lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów.
 • Koordynacja i przewodniczenie na spotkaniach interdyscyplinarnych, monitorowanie i ocena efektywności pracy z rodzina, na bazie ewaluacji działań.
 • Konsultacje indywidualne i rodzinne, w zakresie systemowej terapii rodzin.

Działanie 3

Grupa terapeutyczna/wsparcie psychologiczne

 • Prowadzenie zajęć terapeutyczno-motywujących, dla osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
 • Wsparcie psychologiczne/terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
Skip to content