Informujemy, że projekt pod nazwą Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworznazostał zakończony dnia 30.06.2022r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 | Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.6

Informacja o projekcie

Spółka rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych

w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna”.

Głównym celem projektu jest realizacja wsparcia na rzecz dzieci w wieku 5 i 6 lat przebywających w przedszkolach na terenie miasta Jaworzna w zakresie zwiększenia świadomości prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2020 – 31.12.2022 w Partnerstwie.

Łącznie wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1248 osób w tym: dzieci z przedszkoli – 600, ich rodziców – 600 i kadrę przedszkolną – 48.

Główne działania w projekcie zapewnią realizację następujących celów szczegółowych:

 1. wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,
 2. zwiększenie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i personelu przedszkoli na temat zasad i sposobów kształtowania postaw prozdrowotnych oraz właściwych nawyków żywieniowych,
 3. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
 4. promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje udzielane są :

Projekt jest realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Wysokość dofinansowania z UE: 307 007,25

Całkowity koszt realizacji: 361 185,00

 1. część dietetyczna – ankieta dla rodziców
 2. część dietetyczna – ankieta dla personelu
 3. część fizjoterapeutyczna ankieta dla rodziców
 4. część fizjoterapeutyczna – ankieta dla personelu
 5. część psychologiczna – ankieta dla rodziców
 6. część psychologiczna – ankieta dla personelu
 7. regulamin uczestnictwa w projekcie

Trwałość projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 | Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.6 „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna”

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie informuje, iż z dniem 30.06.2022r. zakończył realizację projektu „Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Jaworzna” i zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.06-24-054G/19 wraz z aneksami.

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie
i wymiarze efekty projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskaźnik w zakresie „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu realizacji projektu” – w okresie trwałości projektu wynosi 3.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Lecznictwa Otwartego
w Jaworznie Sp. z o.o. pod numerem telefonu 511 414 032.

Skip to content