Administratorem danych osobowych jest Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno.

Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, zarządzania udzielaniem usług medycznych. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba jest zobowiązana do ich podania w każdym przypadku gdy zamierza skorzystać z opieki medycznej.

Obowiązek podania danych i ich zakres wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane, w szczególności dane o stanie zdrowia, nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres opisany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, będącym załącznikiem do Instrukcji Kancelaryjnej dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie.

Informujemy, iż Pacjenci mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych.
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, szczególnie w sytuacjach gdy Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych.
 • uzyskania pisemnej informacji:
  • czy istnieje zbiór i jakie dane są w nim przetwarzane;
  • jaki jest cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych:
  • od kiedy dane są przetwarzane i skąd pochodzą;
  • w jaki sposób i komu dane są udostępniane.
  • jaki jest planowany okres ich przechowywania

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora, kontaktując się Inspektorem Danych Osobowych droga mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl lub pod nr tel. 517 091 075 lub 32 616 57 51.

Zobacz więcej o ochronie danych osobowych podczas rejestrowania się do lekarza i korzystania z usług medycznych w placówkach ZLO w Jaworznie