INFORMACJA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o., ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. Jako Administrator, Spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i wykorzystywanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że dane przetwarzane są:

 • w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, zarządzania udzielaniem usług medycznych. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Zobowiązani są Państwo do ich podania w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo z opieki medycznej.

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, także w zakresie usług medycznych.

 • w celach prowadzenia rozliczeń finansowych i dokumentacji finansowej.

 • w celu dopełnienia obowiązków archiwalnych, na podstawie przepisów prawa.

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu rejestracji i leczenia pacjenta w placówkach Spółki, weryfikacji zdarzenia w sytuacji będacej przedmiotem skargi. Spółka uznaje tutaj Swój usprawiedliwiony cel przetwarzania. Dane zbierane są w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych.

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów, pracowników przebywających na terenie placówki, ograniczenia działań i zachowań niepożądanych, wyjaśnienie sytuacji spornych, oraz ochrony mienia. Spółka uznaje tutaj Swój usprawiedliwiony cel przetwarzania. Dane zbierane są w związku z zainstalowanym Monitoringiem.

 • w celu usprawnienia rejestracji elektronicznej, zapewnienia dostępu do historii leczenia w placówkach ZLO. Dane te przetwarzamy na podstawie Państwa zgody wyrażonej w momencie rejestracji w systemie Internetowej rejestracji i Mojej Aktówce.

 • w celu realizacji programów profilaktycznych, których organizatorem jest Spółka. W każdym takim przypadku mogą Państwo zostać poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka gwarantuje dochowanie staranności podczas przetwarzania Państwa danych, dbałość o ich merytoryczną poprawność i adekwatność do celów przetwarzania. Spółka gwarantuje, że dane będą przechowywane przez okresy wymagane przepisami prawa i zgodnie z wewnętrznymi zasadami opisanymi w Instrukcji Kancelaryjnej dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp z o.o.

Informujemy, że dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych.

 • uzyskania pisemnej informacji o zakresie przetwarzania Swoich danych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl pod nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki.

Zobacz więcej o ochronie danych osobowych podczas rejestrowania się do lekarza i korzystania z usług medycznych w placówkach ZLO w Jaworznie

Informacje dotyczące monitoring.
Podstawa prawna obowiązku:

art 24 ustawy o działalności leczniczej : aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 oraz art. 23a monitoring pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 1, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

monitoring

Regulamin Monitoringu