Profilaktyka w ZLO: Razem ku Dobru

Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy z partnerami, realizuje projekt Razem ku Dobru, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych w Jaworznie. Spółka prowadzi obecnie wywiady mające na celu ustalenie możliwego zakresu projektu oraz organizuje spotkania z rodzinami wieloproblemowymi, w celu opracowania planu pomocy. W ubiegłym tygodniu ruszyły też zajęcia profilaktyczne dedykowane wychowankom Domów Dziecka z terenu Jaworzna.

Wywiady i spotkania
Wywiady, prowadzone aktualnie na terenie Jaworzna, mają pozwolić Zespołowi Lecznictwa Otwartego m.in. rozpoznać skalę i zakres działania poszczególnych instytucji w mieście zajmujących się profilaktyką i wsparciem osób wykluczonych społecznie. Dzięki wywiadom ZLO planuje również rozpoznać gotowość specjalistów do współpracy oraz zweryfikować, czy istnieją merytoryczne przesłanki do modyfikacji lokalnego systemu profilaktyki i wsparcia społecznego wobec osób wykluczonych społecznie.
Równolegle w Zespole Lecznictwa Otwartego odbywają się spotkania z rodzinami wieloproblemowymi. Spółka rozpoznaje ich potrzeby i w razie konieczności oferuje im m.in. terapię rodzinną.
Równocześnie, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rodzin wieloproblemowych, które najczęściej mają kłopot z dostępem do informacji o tym gdzie i jak szukać pomocy, Zespół Lecznictwa Otwartego opracowuje informator, który będzie zawierał m.in. wykaz istniejących placówek na terenie Jaworzna, podejmujących działania profilaktyczne i świadczą pomoc rodzinom wieloproblemowym.

Zajęcia dla dzieci i opiekunów
Od 14 września trwają zajęcia profilaktyczne w Domach Dziecka. Prowadzone są w dwóch grupach (w cyklu siedmiu spotkań) i skupione wokół problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu. – Zajęcia są realizowane zgodnie z założeniami profilaktyki pozytywnej, która koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i zasobów, dzięki którym stajemy się odporniejsi na działanie czynników ryzyka, a przez to bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym różnych zagrożeń mówi dr Iwona Malorny, koordynator, psychoterapeuta pracująca w ZLO, autorka projektu Razem ku Dobru.
Zajęcia zostaną zakończone superwizją prowadzoną przez koordynatora projektu Razem ku Dobru z osobami prowadzącymi zajęcia oraz wychowawcami grup, w celu omówienia uzyskanych podczas zajęć efektów profilaktycznych. – Ponadto planujemy również zorganizować szkolenie dla wychowawców, na które chcielibyśmy zaprosić gościa, który jest byłym wychowankiem Domu Dziecka, a który zajmuje się prowadzeniem zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą – informuje dr Iwona Malorny, koordynatorka projektu Razem ku Dobru.
Od października planowane są też szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców. Aktualnie prowadzimy, przy dużym wsparciu i pomocy ze strony Ireny Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji, rekrutację nauczycieli z terenu Jaworzna, którym proponujemy szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w obszarze problematyki, związanej z chorobą alkoholową. Mamy już kilkudziesięciu chętnych. Naszym celem jest przede wszystkim wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności pedagogów szkolnych oraz wychowawców, dzięki czemu profilaktyka alkoholowa będzie mogła być prowadzona na szeroką skalę – mówi dr Iwona Malorny.
Nauczyciele otrzymają m.in. gotowe narzędzie do pracy (scenariusze zajęć) z uczniami i ich rodzicami, które będą mogli wykorzystać do pracy.
Razem ku Dobru wychodzi także z ofertą zajęć dla rodziców, które będą miały na celu uświadomienie motywów oraz przyczyn uzależniania się dzieci i młodzieży, jak również pracę na budowaniem zdrowych relacji w rodzinie. – Zajęcia z rodzicami będą miały charakter treningu umiejętności wychowawczych – informuje autorka projektu Razem ku Dobru.

O programie
Razem ku Dobru, został opracowany i jest realizowany przez Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca do 30 listopada br.
Projekt ma na celu przede wszystkim zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych, borykających się na co dzień z wieloma problemami jak bezrobocie, niepełnosprawność, choroba psychiczna, samotność, uzależnienie, choroba przewlekła itp., które często mają swoją przyczynę w zaburzeniach zdrowia psychicznego.
Celem projektu jest stworzenie lokalnej koalicji na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, opartej na systemowej strategii współpracy i współdziałania wielu  instytucji z terenu Jaworzna jak MOPS, OIK, szpital, organizacje pozarządowe, itd. w zakresie profilaktyki, interwencji, terapii oraz wsparcia.