Informujemy, że projekt pod nazwą „Przyjazne Środowisko” został zakończony dnia 29.11.2021.
Łącznie wsparcie otrzymało 90 uczestników projektu.

 


Szanowni Państwo,

informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja do grupy osób dorosłych niesamodzielnych, przewlekle chorych (w tym niepełnosprawnych) w tym osób niesamodzielnych powyżej 65 roku życia, żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, które obejmiemy opieką na najbliższe miesiące. Wsparcie obejmuje:

 • opiekę pielęgniarską,
 • usługi opiekuńcze,
 • opiekę lekarza POZ,
 • rehabilitację medyczną świadczoną w domu uczestnika lub ambulatoryjnie w Poradni Rehabilitacji w MCM Podłęże Al. Piłsudskiego 80,
 • wsparcie dietetyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • teleopiekę medyczną umożliwiającą ciągły monitoring stanu zdrowia uczestnika.

Podstawą zgłoszenia udziału w projekcie jest ankieta rekrutacyjna zawierająca niezbędne dane o uczestniku, w tym złożenie przez uczestnika niezbędnych oświadczeń/zaświadczeń oraz ocena stopnia niesamodzielności kandydata na uczestnika projektu z zastosowaniem skali Barthel. Kandydaci do udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • zamieszkanie: Jaworzno
 • ukończone 18 lat
 • spełniać kryteria osoby niesamodzielnej (skala Bartel oraz zaświadczenie od lekarza i/lub odpowiednie orzeczenie) lub otoczenia osoby niesamodzielnej

Ankieta rekrutacyjna jest dostępna w poradniach POZ w przychodniach ZLO, w Biurze Projektu (ul. Grunwaldzka 235) oraz na niniejszej stronie projektu. Wypełnioną ankietę kandydat składa w ww. miejscach lub przesyła pocztą tradycyjną na adres Spółki lub mailowo: projekty@zlo.jaw.pl

Uwaga: Uczestnik (lub opiekun prawny w przypadku, kiedy osobista zgoda uczestnika nie jest możliwa) musi wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie i złożyć pisemne oświadczenie (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń), że nie korzysta z analogicznych form wsparcia ze środków publicznych lub w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Realizatorzy:
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. o.o. w Jaworznie – Lider projektu

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu jaworznickiego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w formie skoordynowanej opieki środowiskowej dla 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób należących do ich otoczenia, w tym osób niesamodzielnych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych po 65 roku życia. Ww. wsparcie realizowane będzie w okresie 24 m-cy trwania projektu. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości życia osób objętych wsparciem, zwiększenie efektywności leczenia i zapobieganie hospitalizacji, a także zwiększenie wiedzy 30 osób (opiekunów faktycznych) w zakresie opieki nad osobą chorą (w tych chorą psychicznie) i niesamodzielną.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 29.11.2021
Wysokość dofinansowania z EFS: 1 185 540,19
Całkowity koszt realizacji: 1 274 774,40

 

Broszura „Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

Regulamin „Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

 

Zapytanie ofertowe na :

Świadczenie usług psychoterapeuty, terapeuty  zajęciowego  i psychiatry  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

zapytanie ofertowe uzupełniające

Informacja o ogłoszeniu 10.10.2019

Zapytanie ofertowe 10.10.2019

Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 14.10.2019

 

                                                                                                                                                                                

 

Świadczenie usług psychoterapety, terapeuty zajęciowego i psychiatry w ramach projektu.

Informacje o wyborze oferty

Informacje o ogłoszeniu – baza konkurencyjności

 

Specyfikacja zamówienia :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia (unieważniona) :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Zamówienie

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia :

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja zamówienia
 3. Szczegółowy opis zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności

 

Trwałość projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 |
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie informuje, iż z dniem 29.11.2021r. zakończył realizację projektu „Przyjazne środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie” i zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.06-24-05EG/18-00 z dnia 26.08.2019r. wraz z aneksami.

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie
i wymiarze efekty projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskaźnik w zakresie „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu realizacji projektu” – w okresie trwałości projektu wynosi 19.

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w cenniku dostępnym na stronie internetowej https://zlo-jaworzno.pl/cennik/.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Lecznictwa Otwartego w Jaworznie
Sp. z o.o. pod numerem telefonu 517 091 761.

Skip to content