Szanowni Państwo,

informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja do grupy osób dorosłych niesamodzielnych, przewlekle chorych (w tym niepełnosprawnych) w tym osób niesamodzielnych powyżej 65 roku życia, żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, które obejmiemy opieką na najbliższe miesiące. Wsparcie obejmuje:

 • opiekę pielęgniarską,
 • usługi opiekuńcze,
 • opiekę lekarza POZ,
 • rehabilitację medyczną świadczoną w domu uczestnika lub ambulatoryjnie w Poradni Rehabilitacji w MCM Podłęże Al. Piłsudskiego 80,
 • wsparcie dietetyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • teleopiekę medyczną umożliwiającą ciągły monitoring stanu zdrowia uczestnika.

Podstawą zgłoszenia udziału w projekcie jest ankieta rekrutacyjna zawierająca niezbędne dane o uczestniku, w tym złożenie przez uczestnika niezbędnych oświadczeń/zaświadczeń oraz ocena stopnia niesamodzielności kandydata na uczestnika projektu z zastosowaniem skali Barthel. Kandydaci do udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • zamieszkanie: Jaworzno
 • ukończone 18 lat
 • spełniać kryteria osoby niesamodzielnej (skala Bartel oraz zaświadczenie od lekarza i/lub odpowiednie orzeczenie) lub otoczenia osoby niesamodzielnej

Ankieta rekrutacyjna jest dostępna w poradniach POZ w przychodniach ZLO, w Biurze Projektu (ul. Grunwaldzka 235) oraz na niniejszej stronie projektu. Wypełnioną ankietę kandydat składa w ww. miejscach lub przesyła pocztą tradycyjną na adres Spółki lub mailowo: projekty@zlo.jaw.pl

Uwaga: Uczestnik (lub opiekun prawny w przypadku, kiedy osobista zgoda uczestnika nie jest możliwa) musi wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie i złożyć pisemne oświadczenie (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń), że nie korzysta z analogicznych form wsparcia ze środków publicznych lub w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Realizatorzy:
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. o.o. w Jaworznie – Lider projektu

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu jaworznickiego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w formie skoordynowanej opieki środowiskowej dla 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób należących do ich otoczenia, w tym osób niesamodzielnych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych po 65 roku życia. Ww. wsparcie realizowane będzie w okresie 24 m-cy trwania projektu. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości życia osób objętych wsparciem, zwiększenie efektywności leczenia i zapobieganie hospitalizacji, a także zwiększenie wiedzy 30 osób (opiekunów faktycznych) w zakresie opieki nad osobą chorą (w tych chorą psychicznie) i niesamodzielną.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 29.11.2021
Wysokość dofinansowania z EFS: 1 185 540,19
Całkowity koszt realizacji: 1 274 774,40

 

Broszura “Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

Regulamin “Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

 

Zapytanie ofertowe na :

Świadczenie usług psychoterapeuty, terapeuty  zajęciowego  i psychiatry  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

zapytanie ofertowe uzupełniające

Informacja o ogłoszeniu 10.10.2019

Zapytanie ofertowe 10.10.2019

Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 14.10.2019

 

                                                                                                                                                                                

 

Świadczenie usług psychoterapety, terapeuty zajęciowego i psychiatry w ramach projektu.

Informacje o wyborze oferty

Informacje o ogłoszeniu – baza konkurencyjności

 

Specyfikacja zamówienia :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia (unieważniona) :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Zamówienie

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia :

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja zamówienia
 3. Szczegółowy opis zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności