PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Realizatorzy:
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. o.o. w Jaworznie – Lider projektu

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu jaworznickiego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w formie skoordynowanej opieki środowiskowej dla 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób należących do ich otoczenia, w tym osób niesamodzielnych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz samotnych osób starszych po 65 roku życia. Ww. wsparcie realizowane będzie w okresie 24 m-cy trwania projektu. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości życia osób objętych wsparciem, zwiększenie efektywności leczenia i zapobieganie hospitalizacji, a także zwiększenie wiedzy 30 osób (opiekunów faktycznych) w zakresie opieki nad osobą chorą (w tych chorą psychicznie) i niesamodzielną.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Wysokość dofinansowania z EFS: 1 185 540,19
Całkowity koszt realizacji: 1 274 774,40

 

Broszura “Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

Regulamin “Przyjazne Środowisko – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie”

 

Zapytanie ofertowe na :

Świadczenie usług psychoterapeuty, terapeuty  zajęciowego  i psychiatry  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

zapytanie ofertowe uzupełniające

Informacja o ogłoszeniu 10.10.2019

Zapytanie ofertowe 10.10.2019

Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 14.10.2019

 

                                                                                                                                                                                

 

Świadczenie usług psychoterapety, terapeuty zajęciowego i psychiatry w ramach projektu.

Informacje o wyborze oferty

Informacje o ogłoszeniu – baza konkurencyjności

 

Specyfikacja zamówienia :

  1. Informacje o ogłoszeniu
  2. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia (unieważniona) :

  1. Informacje o ogłoszeniu
  2. Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Zamówienie

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia :

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja zamówienia
  3. Szczegółowy opis zamówienia

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności