zapowiedź głosowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 618 18 40
Adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
E-mail: mops@mops.jaworzno.pl

Lokalizacja Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
parter budynku, pokój nr 3, 4
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 10-15,
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17
tel. 32 618 17 90,  32 618 19 4232 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A
tel.32 618 183,  32 762 91 95,  32 762 91 91

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 5532 618 18 34
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 6032 618 18 33, 32 618 18 51

Zakres działalności
Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89

Dział Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
• Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie
od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich
uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej,
rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku
• Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił
i zasobów
• Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności
lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych
• Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach
z instytucjami
• Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
• Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku
– wejście A,
tel. 32 762 91 85, 32 762 91 9632 618 18 27

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84 32 618 18 79

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00
Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej :
• Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób
bezrobotnych
• Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314
tel. 32 618 18 5832 618 18 59

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 61 81 900 (centrala),
infolinia dla klientów: 19524* (Zielona Linia)
infolinia dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524
Adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
E-mail: urzędowy: urzad@pup-jaworzno.pl
EFS: programy@pup-jaworzno.pl

Godziny urzędowe:

 • poniedziałek-piątek 7:00-15:00; czwartek 7:00-17:00
 • Godziny przyjmowania stron: poniedziałek-piątek 8:00-14:00
 • Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują: w poniedziałek w godz. 9:00-12:00 w czwartek w godz. 15:00-17:00

Zakres działalności

 • Promocja zatrudnienia
 • Łagodzenie skutków bezrobocia
 • Aktywizacja zawodowa

Oddział Rejonowy PCK Jaworzno

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14
Numer telefonu: 32 752 55 34
Adres strony internetowej: www.pck.jaworzno.pl
facebook: Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie

Biuro czynne: wtorek 8.00 – 13.00 , czwartek 13.00 -18.00

Zakres działalności
Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia
ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie
zadania jak:

 • ochrona życia i zdrowia,
 • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
 • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
 • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
 • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobro czynne Oddział w Jaworznie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
Numery telefonów: 32 615 19 30
Miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno,
tel. 32 616 25 57
Adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.
Zakres działalności

 • Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych
 • Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”
 • Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • Prowadzenie zajęć dla osób 60+

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organizacją
pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty,
które są skierowane do w/w grup docelowych.

Klub Inteligencji Katolickiej Jaworzno

Siedziba: Pl. Św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 615 07 70, 602 773 052
Adres strony internetowej: www.kik.jaw.pl

Zakres działalności

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Zespół Lecznictwa Otwartego