zapowiedź głosowa

Projekt „Razem ku Dobru”, został opracowany i był realizowany przez Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Czas realizacji projektu obejmował okres od 1 czerwca do 30 listopada 2018r. Projekt miał przede wszystkim na celu zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych, borykających się na co dzień z wieloma problemami jak bezrobocie, niepełnosprawność, choroba psychiczna, samotność, uzależnienie, choroba przewlekła itp., które często mają swoją przyczynę w zaburzeniach zdrowia psychicznego. Celem projektu było również stworzenie lokalnej koalicji na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, opartej na systemowej strategii współpracy i współdziałania wielu instytucji z terenu Jaworzna jak MOPS, OIK, szpital, organizacje pozarządowe, itd. w zakresie profilaktyki, interwencji, terapii oraz wsparcia. Współpraca międzyinstytucjonalna, będzie opierać się również na integracji oddziaływań pomocowych w mieście z istniejącym potencjałem lokalnej sieci wsparcia instytucjonalnego tj. oddziaływania kulturalne, edukacyjne, animacyjne oraz inne związane, z ogólnie pojętym rozwojem i funkcjonowaniem społeczności lokalnej miasta Jaworzno. W/w strategia opiera się na koncepcji systemowej, w myśl której integralnymi elementami systemu lokalnego miasta Jaworzno są jednostki, rodziny, instytucje lokalne, które wzajemnie na siebie wpływają poprzez rożnego rodzaju interakcje. Zmiany w którymkolwiek podsystemie pociągną za sobą zmiany w pozostałych podsystemach. Ponadto zmiany te modyfikują funkcjonowanie podsystemów oraz każdego elementu systemu z osobna. Współpraca międzyinstytucjonalna, w powyższym zakresie została już zapoczątkowana, w wyniku realizacji programu profilaktycznego ZLO – OK!, które powstały z inicjatywy Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. W trakcie trwania projektu realizowaliśmy następujące cele:

 • identyfikacja problemów rodziny, korzystającej z systemu pomocy i wsparcia instytucjonalnego na terenie miasta Jaworzno
 • rozpoznanie sieci wsparcia i profilaktyki na rzecz rodzin wieloproblemowych w środowisku lokalnym miasta Jaworzno
 • analiza specyfiki oraz czynników wpływających na działalność lokalnego systemu wsparcia na terenie miasta Jaworzno
 • ustalenie zasad współpracy międzyinstytucjonalnej, z wykorzystaniem podejścia systemowego (interdyscyplinarnego)
 • zidentyfikowanie trudności wynikających z poszukiwania i przyjmowania wsparcia oraz uczestniczenia w różnego rodzaju formach działalności profilaktycznej członków rodzin wieloproblemowych z terenu Jaworzna
 • integracja oddziaływań profilaktycznych oraz terapeutyczno – wspierających z systemem edukacji oraz działalnością społeczno-kulturową, realizowaną przez różne podmioty na terenie Jaworzna, w tym m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, domy kultury itd.
 • wzmacnianie i wydobywanie czynników chroniących czyli tzw. „zdrowych” obszarów funkcjonowania systemu lokalnego
 • wypracowanie procedur ułatwiających skuteczną współpracę międzyinstytucjonalną, w zakresie problemu jakim są zaburzenia psychiczne oraz przemoc w rodzinie
 • stworzenie strony internetowej oraz opracowanie informatora stanowiącego, bazę danych nt. działalności instytucji, zajmujących się wsparciem, terapią, leczeniem, jak również szeroko rozumianą profilaktyką (w tym animacją społeczno-kulturalną)
 • podniesienie poziomu świadomości, w zakresie problematyki związanej z problemem uzależnienia, poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji oraz zajęć profilaktycznych w szkołach
 • współpraca z innymi miastami, w zakresie tworzenia wspólnych twórczych inicjatyw profilaktycznych
 • prowadzenie ewaluacji oraz monitoringu oddziaływań profilaktycznych, prowadzonych w systemie lokalnym miasta Jaworzno

Zespół Lecznictwa Otwartego