Szczegółowy opis i zakres działań w ramach projektu „Razem ku Dobru”

Etap 1
– Diagnoza pacjentów Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, którzy przy okazji korzystania ze świadczeń zdrowotnych w tut. placówce zgłaszali również inne problemy oraz potrzeby natury informacyjnej, emocjonalnej, socjalnej itp., które do tej pory nie były realizowane, ponieważ wykraczały poza zakres świadczonych usług.
– Wyłonienie na tej podstawie pacjentów, pochodzących z rodzin wieloproblemowych, przy współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Wspóluzależnienia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.
– Przeprowadzenie wywiadów z członkami wybranych rodzin wieloproblemowych, w utworzonym na terenie Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym, w celu podjęcia oceny ich aktualnej sytuacji życiowej, pod kątem opracowania planu pomocy rodzinom, przy współpracy ze specjalistami z innych placówek z terenu Jaworzna.
– Psychoterapia rodzinna w nurcie systemowym.
– Psychoterapia indywidualna dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA).

Etap 2
– Przeprowadzenie wywiadów ze specjalistami – przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na terenie Jaworzna, w celu opracowania nowych standardów, zasad współpracy, modyfikujących i udoskonalających dotychczasowe formy komunikacji i współpracy międzyinstytucjonalnej.
– Przygotowanie i opracowanie informatora oraz strony internetowej, stanowiącej bazę danych nt. działalności różnych instytucji, zajmujących się wsparciem, terapią i leczeniem oraz prowadzących działania w obszarze profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na terenie Jaworzna.

Etap 3
– Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla wychowanków Domów Dziecka z terenu Jaworzna, skupionych wokół problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu. Zajęcia były realizowane zgodnie z założeniami profilaktyki pozytywnej, która koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i zasobów, dzięki którym stajemy się odporniejsi na działanie czynników ryzyka, a przez to bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym różnych zagrożeń. Zajęcia zostały zakończone superwizją, na której obecny był koordynator projektu Razem ku Dobru, osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą oraz wychowawcy grup. Cele superwizji było omówienie uzyskanych podczas zajęć efektów profilaktycznych. Ponadto, na spotkaniu podsumowującym projekt został zaproszony gość specjalny, który jest byłym wychowankiem Domu Dziecka i który zajmuje się aktualnie m.in. prowadzeniem zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą
– Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pedagogów i wychowawców szkół z terenu Jaworzna w zakresie profilaktyki uzależnień. Naszym celem było przede wszystkim wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz wychowawców, dzięki którym profilaktyka alkoholowa będzie mogła być prowadzona na szeroką skalę. Nauczyciele otrzymali m.in. gotowe narzędzie do pracy (scenariusze zajęć) z uczniami i ich rodzicami, które będą mogli wykorzystać prowadzać zajęcia profilaktyczne lub godziny wychowawcze.

Etap 4
– Zorganizowanie konferencji na temat „Współpraca międzyinstytucjonalna, w obszarze profilaktyki i wsparcia lokalnego na przykładzie Jaworzna oraz innych miast województwa ślaskiego -dobre praktyki i rozwiązania”, będącej podsumowaniem całości projektu oraz przedstawieniem wyników ewaluacji.
– Zaproszenie na konferencję prelegentów, reprezentujących różne miasta, w tym Sosnowiec, Rybnik, Chorzów, po wcześniejszym nawiązaniu współpracy, w ramach koalicji w zakresie rozwijania dobrych praktyk profilaktycznych. Na konferencji chcemy również przedstawić ideę teatru profilaktycznego oraz wystawić jedną ze sztuk teatralnych przygotowaną przez młodzież.
– opracowanie plakatu informacyjnego, promującego konferencję w środowisku lokalnym miasta Jaworzno.

Skip to content