zapowiedź głosowa

Projekt „Razem ku Dobru” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profilaktykę oraz na potrzebę udzielenia wsparcia pacjentom Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, w zakresie radzenia sobie z problemami, wynikającymi z zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym w szczególności z chorobą uzależnienia w rodzinie. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): „Zaburzenia psychiczne nękają miliony ludzi na całym świecie i wywierają coraz większy wpływ na ich bliskich. W pewnym okresie swojego życia będzie na nie cierpiał co czwarty człowiek. Zaburzenia i choroby psychiczne często są konsekwencją wielu problemów, z którymi rodzina musi borykać się sama, gdyż nie zawsze wie gdzie szukać pomocy lub też z powodu nie korzystania z lokalnego systemu wsparcia. Przyczyn nie korzystania z pomocy instytucjonalnej może być bardzo wiele, zatem projekt stanowił m.in. próbę dokonania odpowiedzi na to pytanie, zaś odpowiedz na nie będzie podstawą do uruchomienia procesów modyfikowania aktualnie funkcjonującego sytemu pomocy i wsparcia instytucjonalnego na terenie miasta Jaworzno. W tym celu były prowadzone wywiady, na terenie miasta Jaworzno, które mają pozwolić Zespołowi Lecznictwa Otwartego m. in. rozpoznać skalę i zakres działania poszczególnych instytucji w mieście zajmujących się profilaktyką i wsparciem osób wykluczonych społecznie tj.

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby chore psychicznie,
 • uzależnieni,
 • długotrwale bezrobotni,
 • opuszczający zakłady karne i poprawcze,
 • kobiety samotnie wychowujące dzieci,
 • ofiary patologii życia rodzinnego,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • starsze osoby samotne,
 • bezdomni,
 • dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną,
 • osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych (np. członkowie społeczności romskiej)

Zespół Lecznictwa Otwartego