zapowiedź głosowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618 18 40
Adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
E-mail: mops@mops.jaworzno.pl

Lokalizacja Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
parter budynku, pokój nr 3, 4
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 10-15,
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17
tel. 32 618 17 90, 32 618 19 42, 32 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A
tel.32 618 183, 32 762 91 95, 32 762 91 91

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 55, 32 618 18 34
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 60, 32 618 18 33, 32 618 18 51

 

INSTYTUCJE POMOCOWE

Zakres działalności

Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89

Dział Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
• Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie
od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich
uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej,
rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku
• Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił
i zasobów
• Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności
lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych
• Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach
z instytucjami
• Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
• Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku
– wejście A, tel. 32 762 91 85, 32 762 91 96, 32 618 18 27

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84, 32 618 18 79

INSTYTUCJE POMOCOWE

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej :
• Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób
bezrobotnych
• Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314
tel. 32 618 18 58, 32 618 18 59

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 24 91, 32 616 24 75
Adres strony internetowej: www.dps.jaworzno.pl
E-mail: dps@dps.jaworzno.pl

Zakres działalności
• DPS jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, dla osób dorosłych, przewlekle
somatycznie chorych. Nad całością zadań czuwa wyspecjalizowany personel:
pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitant.
• DPS posiada własną kuchnię, gdzie przygotowuje posiłki uwzględniające
zalecenia diety oraz własną pralnię a także samochód dostosowany do przewozu
niepełnosprawnych – również tych na wózkach inwalidzkich.
• Wszystkie sprawy związane z przyjęciem do DPS należy kierować do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ul. Północna 9, 43-600 Jaworzno
tel. 32 618-18-67 www.mops.jaworzno.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie

Siedziba: ul. Wolności 11, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 9145
Adres strony internetowej: www.sosw.jaworzno.edu.pl
E-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl

Oferta skierowana jest do rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną na wszystkich etapach kształcenia. Rodziny są wspomagane poprzez
wychowawczą działalność internatu, w którym uczniowie szkół mogą
przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry.
Zakres działalności

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

Instytucje WYCHOWAWCZO-OŚWIATOWE

 • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
 • Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
  Klasy dla uczniów z autyzmem
 • Internat
 • Świetlica szkolna
 • Zajęcia pozalekcyjne

Pomoc specjalistyczna obejmuje zajęcia z: pedagogiem, logopedą, specjalistą
terapii integracji sensorycznej, biofeedback, salę doświadczania świata, zajęcia
rewalidacyjne itp.

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

Siedziba: ul. ks. Sulińskiego 41
Numery telefonów: 616 35 15, 32 615 04 01
Adres strony internetowej: www.orwddn.pl
E-mail: orwddn@pro.onet.plsekretariat@orwddn.pl

Zakres działalności
Placówka zapewnia wielospecjalistyczną opiekę dzieciom od 0 do 7 roku życia,
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym.
W ramach wczesnej interwencji prowadzona jest kompleksowa, wielospecjalistyczna
wczesna rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci
a także realizowany jest program wspierania rodzin.
Ponadto placówka realizuje program zdrowotny „Kompleksowa terapia, opieka
i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna”, który stanowi
uzupełnienie medycznych świadczeń gwarantowanych oraz wpisuje się w zakres
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program przeznaczony jest dla
niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 r. ż. Do czasu zakończenia edukacji
szkolnej. Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków
niepełnosprawności u dzieci zarówno w sferze emocjonalno-osobowościowej
jak i somatycznej, poprzez rozwijanie indywidualnej samodzielności oraz kompetencji
społecznych. Zadania w tym obszarze realizowane są poprzez terapię
rewalidacyjną, funkcjonalno-opiekuńczą oraz zabawy ruchowe.

Stowarzyszenie „REDA” Centru m Integracji Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 43 91, kom 728 387 993

Zakres działalności
Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców miasta Jaworzna, którzy podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym,
a w szczególności:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezdomnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobro czynne Oddział w Jaworznie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
Numery telefonów: 32 615 19 30
Miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno,
tel. 32 616 25 57
Adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.
Zakres działalności

 • Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych
 • Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”
 • Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • Prowadzenie zajęć dla osób 60+

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organizacją
pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty,
które są skierowane do w/w grup docelowych.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawny m „Ratownik Górniczy” w Jaworznie

Siedziba: ul. Kraszewskiego 5, 43-602 Jaworzno
Numery telefonów: 32 660 02 79
Adres strony internetowej www.fundacjarg.org.pl
E-mail: poczta@fundacjarg.org.pl

Zakres działalności
Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans
wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze nauki,kultury,
sportu i rekreacji oraz zawodowym.
Do głównych obszarów naszej działalności należy:

 • zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez sport i rehabilitację;
 • inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
 • wspieranie działalności osób niepełnosprawnych oraz promocja ich inicjatyw.

Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci „Sprawnych Inaczej” w Jaworznie

Siedziba: ul. Ks. J. Sulińskiego 41, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 35 15
E-mail: ewaszj@vp.pl

Zakres działalności
Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do ciągłej, kompleksowej rehabilitacji,
która w realnie krótkim czasie umożliwi dzieciom niepełnosprawnym
aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.
Prowadzone działania obejmują:

 • prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Wielospecjalistycznego „Mali Zdobywcy” przy ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii;
 • wspomaganie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie ( współorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych);
 • pomoc poradniczo- informacyjną dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworznie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 751 72 72

Zakres działalności
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

 • poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, oraz uczestniczenia z życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
 • organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów;
 • reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowe oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Dla osiągnięcia swych celów, związek:

 • prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych;
 • tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;
 • prowadzi związkową kasę pogrzebową;
 • organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby, kluby seniora i zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu;
 • wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów. rencistów, inwalidów;
 • współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 • podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach
 • organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jaworznie

Siedziba: ul. Fryderyka Chopina 19, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 35 89
Adres strony internetowej www.psouujaworzno.org.pl
E-mail: psonijaworzno@gmail.com

Zakres działalności

 • Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym,
  tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia
  ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony
  zdrowia oraz wspieranie ich rodzin
 • Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście
  osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za
  sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz
  przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

Zespół Lecznictwa Otwartego