Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Siedziba: ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 751 91 92
Adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
E-mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

Zakres działalności
Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Jaworzna i okolic. Biblioteka
działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając
dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu
potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz stwarza warunki do
wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań. Wśród inicjatyw biblioteki
są także wydarzenia edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie
profilaktyki uzależnień, zdrowia, bezpieczeństwa, zwalczania patologii
społecznych, organizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Biblioteka organizuje:

 • zajęcia głośnego czytania,
 • warsztaty artystyczno- edukacyne,
 • prelekcje, wykłady, spotkania autorskie,
 • koncerty,
 • wystawy.

Działy biblioteki:

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 92 21, 32 762 92 20
Adres strony internetowej: www.mdk.jaw.pl
E-mail: mdkjaworzno@onet.pl

Zakres działalności
Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań
i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej
oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej.

Koła zainteresowań:

 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia strzeleckie
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia medialne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia plastyczne (ceramika, rękodzieło artystyczne)
 • Akademia Przedszkolaka

Miejskie Centru m Kultury i Sportu w Jaworznie

Siedziba: ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: sekretariat 32 745 10 30 wew. 62
Adres strony internetowej www.mckis.jaw.pl,
E-mail: info@mckis.jaw.pl

Zakres działalności
Działalność kulturalna Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie to
przede wszystkim liczne imprezy cykliczne (m.in. Koncert Noworoczny, Dni Jaworzna,
Festiwal Dzieci i Młodzieży JAWOR, Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej
BARKA, Dożynki Miejskie, Jarmarki), koncerty i spektakle teatralne cieszące się
od lat niemałą popularnością wśród mieszkańców Jaworzna i miast ościennych.
Przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu prężnie działają amatorskie zespoły artystyczne.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu współpracuje z wieloma instytucjami,
stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz parafiami. Stąd między
innymi wiele konkursów miejskich, festynów, występy amatorskich zespołów
artystycznych, imprezy okolicznościowe szkół. MCKiS obejmuje też czynną pracę
klubów i świetlic, w których działają liczne koła zainteresowań m.in. plastyczne,
ceramiczne, taneczne, teatralne, wokalne.
Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta Jaworzno oraz mieszkańców regionu.

Centru m Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 28 79
Adres strony internetowej: www.teatrsztukwjaworznie.pl
E-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl

Zakres działalności

 • Edukacyjno-kulturalna – zajęcia realizowane w różnych blokach tematycznych
  np. pracownia plastyczna; pracownia malarstwa; warsztaty taneczne dla kobiet;
  salonik literacki; warsztaty z dykcji, emisji głosu i interpretacji wykonawczej tekstu
 • Budka Suflera – zajęcia z edukacji teatralnej dla dzieci szkół podstawowych
 • Filmowa kuchnia – zajęcia z edukacji filmowej dla dzieci szkół podstawowych
 • Qulturka – zajęcia z edukacji kulturowej i międzykulturowej dla młodzieży szkół
  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Kulturalny autyzm – zajęcia dla dzieci autystycznych
 • Klub Filmowy „Alternatywa” – otwarte i bezpłatne projekcje filmów
  z wprowadzeniem
 • Otwarta Kultura – zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami fizycznymi lub intelektualnymi
 • artystyczna – zajęcia realizowane w grupach teatralnych i teatralno-wokalnych
  dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Impresaryjno-agencyjna – cyklicznie organizowane koncerty i festiwale m.in.
  Spotkania Teatralne, Dni Muzyki „Jeunesses Musicales”
  CK Teatr Sztuk kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  Szczegółowy plan repertuarowy dostępny jest na stronie internetowej
  www.teatrsztukwjaworznie.pl

Muzeum Miasta Jaworzna

Siedziba: ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618 19 50
Adres strony internetowej: www.muzeum.jaw.pl
E-mail: info@muzeum.jaw.pl

Oferta placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zakres działalności
Wystawy stałe, czasowe, edukacja, warsztaty, wydawnictwa.
Na zbiory muzeum składają się obecnie następujące ekspozycje:

 • historyczna, obejmująca dzieje miasta i jego mieszkańców,
 • etnograficzna, ukazująca kulturę ludową okolic Jaworzna w tym przedmioty
  codziennego użytku oraz sztukę sakralną,
 • górnicza, na którą składają się eksponaty związane z jaworznickimi kopalniami
  („Jaworzno”, „Komuna Paryska” i „Sobieski”), w tym m.in. dawne narzędzia pracy,
  instrumenty miernicze, mundury, lampki, dokumenty i fotografie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie – Klub „To i Owo ”

Siedziba: ul. Grunwaldzka 106, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 720 858 998
Adres strony internetowej: www.smgornik-j.pl
E-mail:klub@smgornik-j.pl

Zakres działalności
Klub „To i Owo” jest spółdzielczą placówką prowadzącą działalność społeczną,
oświatową i kulturalną. Swoją działalnością placówka obejmuje mieszkańców
Jaworzna, a w szczególności mieszkańców zamieszkujących tereny Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie. Klub prowadzi wielokierunkową działalność
w oparciu o własny program, w ramach zadań Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.
Klub działa w zakresie edukacji kulturalnej i integracji społecznej.

„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna

Siedziba: ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 502 279 444
Adres strony internetowej: www.emband.pl
E-mail: mband@wp.pl
Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych

Zakres działalności
„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Powstała w 2006 roku. W skład
Orkiestry, która posiada rozległy gatunkowo repertuar, wchodzą profesjonalni
muzycy, absolwenci oraz wykładowcy Akademii Muzycznej.

„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna – Klub Relax

Siedziba: ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 91 49
Adres strony internetowej: www.klubrelax.jaworzno.pl
E-mail: emband.relax@wp.pl
Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych

Zakres działalności
Zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, warsztaty wikliniarskie, warsztaty malarskie,
joga, koncerty, przedstawienia, kabarety, wystawy.

„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna

Siedziba: ul. Wiosny Ludów 1, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 91 44, 32 762 91 42
Adres strony internetowej: www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
E-mail: orkiestra.kamerala@archetti.pl
Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (wybrane zajęcia).

Zakres działalności
Instytucja prowadzi działalność orkiestrową:

 • koncerty,
 • konkursy,
 • festiwale itp.
 • oraz działalność kulturalną obejmującą zajęcia:
  • muzyczne,
  • taneczne,
  • teatralne,
  • plastyczne,
  • fotograficzne
  • sportowe.

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Siedziba: ul. Grunwaldzka 35, 43- 600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 725 652, 532 394 162
Urzęduje dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00
Adres strony internetowej: www.jaworznickiutw.pl
E-mail: jaworznickiutw@interia.pl

Zakres działalność:
Działalność skierowana jest do osób starszych zainteresowanych poprawą swojego
statusu, poprzez rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej
a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi
starszych w różnorodnych formach działalności.
Proponowana przez JUTW działalność edukacyjna, kulturalna i twórcza służy
propagowaniu aktywnego stylu życia wśród osób, które zakończyły swoją pracę
zawodową. Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości
płynącej ze służby dla innych. Aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwarancję

sprawności i pogody ducha oraz chroni przed depresją i samotnością.
Cel kształcenia obejmuje rok wstępny a następnie cykle roczne podczas których
słuchacze mają do wyboru wykłady audytorskie, zespoły zainteresowań z różnych
dziedzin wiedzy, lektoraty języków obcych, zajęcia warsztatowe, zajęcia
muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia manualne, zajęcia filmowe, zajęcia komputerowe,
zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka przy muzyce, wycieczki piesze i autokarowe.

Klub Senior+ w Jaworznie

Siedziba: ul. Jana Matejki 24d, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 91 84

Zakres działalności
Powstały klub służy starszym mieszkańcom Jaworzna, którzy na co dzień zmagają
się z samotnością. Prowadzone działania są doskonałą okazją „do wyjścia z domu”
i aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników i rozwijania wspólnych pasji.
Działania Klubu „Senior+” służą również budowaniu relacji międzypokoleniowych
przez współpracę z młodzieżą szkolną. W ramach wolontariatu odbywają
się spotkania z twórcami kultury czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Klub
współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną, Radą Seniorów Miasta
Jaworzna oraz organizuje spotkania dla uczczenia ważnych dla klubowiczów
świąt okolicznościowych, m.in. związanych z: urodzinami, walentynkami, dniami
– Kobiet i Seniora oraz Andrzejkami.

Fundacja „Mój czas dla seniora” im. Wandy i Józefa w Jaworznie

Siedziba: al. Piłsudskiego 12/8, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 608 107 327
Adres strony internetowej: www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
facebook: Mój czas dla seniora im Wandy i Józefa

Zakres działania:
Celem fundacji jest opieka, wsparcie i organizowanie czasu Seniorom. Pokazanie
im wielu możliwości, jakie mogą jeszcze wykorzystać, mimo swojego wieku
i utartym poglądom, że ich miejsce jest w zamkniętych domach. Oferta skierowana
do seniorów i młodego pokolenia /synergia pokoleń/.
Spotkania organizowane są w Mini Centrum Integracji Fundacji „Mój czas dla seniora”
im. Wandy i Józefa pod adresem: ul. 11 Listopada 4c, 43-600 Jaworzno

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworznie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 751 72 72

Zakres działalności
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

 • poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, oraz uczestniczenia z życiu
  społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
  samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
  społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
 • organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów;
 • reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej,
  samorządowe oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
  Dla osiągnięcia swych celów, związek:
 • prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku
  w sprawach socjalno-bytowych;
 • tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;
 • prowadzi związkową kasę pogrzebową;
 • organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby, kluby seniora i zespoły
  artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu;
 • wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i formy
  informowania społeczeństwa o problemach emerytów. rencistów, inwalidów;
 • współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz
  z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 • podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych
  na realizację celów i zadań statutowych, w tym może prowadzić działalność
  gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, może otrzymywać
  dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych
  w odrębnych przepisach
 • organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

Klub Inteligencji Katolickiej Jaworzno

Siedziba: Pl. Św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 615 07 70, 602 773 052
Adres strony internetowej: www.kik.jaw.pl

Zakres działalności

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Świetlica Środowiskowa „Pod Kolegiatą” w Jaworznie

Siedziba: ul. Plac św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 500 690 639
Adres strony internetowej: facebook: Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą
E-mail: swietlicapodkolegiata@gmail.com

Zakres działalności
Świetlica dla dzieci i młodzieży ma za zadanie tworzenie im okazji do radości
i rozwoju.
Oferuje:
• zajęcia ogólnorozwojowe,
• zajęcia sportowo rekreacyjne,
• zajęcia kulinarne,
• wycieczki krajoznawcze,
• konkursy oraz wiele innych atrakcji.
Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
parafią św. Wojciecha oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.
Godziny otwarcia: 13.00 – 18.00

Świetlica Cichy Kącik (dla dzieci i młodzieży)

Godziny pracy: poniedziałek – czwartek: 13.00 – 17.50; piątek 12.00 – 15.50
Numer telefonu: 608 163 335 lub 32 618 19 77

Zakres działalności
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą znaleźć osoby przeżywające
wszelkiego rodzaju kryzysy:
• osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy,
zdradę współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą);
• osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu;
• osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
• osoby przeżywające kryzys małżeński;
• osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania
samobójstwa;
• osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu,
wypadku);
• osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej;
• osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach;
• i inne trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia
sobie z problemem.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
Interwencja kryzysowa
– specjalistyczna pomoc psychologiczna
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
Poradnictwo specjalistyczne
– pomocy psychologicznej
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego
• Udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych
prowadzonych przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej
• Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
w formie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii
• Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie
• Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
• Świetlica dla dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oferuje zajęcia
ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne,
wycieczki krajoznawcze, pomoc w nauce, konkursy oraz wiele różnych atrakcji
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
pod nazwą: „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością”
Program skierowany do osób, które:
• nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
• chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi
emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje,
• mają założoną „Niebieską Kartę” lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy
w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.

Jawor Team Jaworznicki Klub Bokserski

Siedziba: al. Piłsudskiego 88, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 694 968 203
E-mail: jaworteam@jaworteam.pl

Zakres działalności
Jaworznicki Klub Bokserski realizuje zadania publiczne współfinansowane przez
gminę Jaworzno

 • „Z boksem przez cały rok”
 • „Boks jako sport, który uczy, pomaga, wychowuje”
 • „Zdecydowany przeciw narkomanii i alkoholizmowi Jaworznickiego Klubu
  Bokserskiego „Jawor Team””

ViCtoria 1918 Jaworzno Klub Sportowy

Siedziba: ul. Celników 3, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 502 622 873; 889 889 403
Adres strony internetowej www.victoria1918.jaworzno.pl
E-mail: victoria1918Jaworzno@wp.pl

Zakres działalności

 • Najstarszy i największy górniczy klub sportowy w Jaworznie.
 • Największy projekt szkoleniowy w mieście – od Akademii 2012 do Victorii
  1918 Jaworzno. Blisko 500 sportowców.
 • Prowadzi profesjonalne szkolenie najmłodszych adeptów sportu przez
  wykwalifikowaną kadrę.
 • Sukcesy: od 2014 roku awanse z B-klasy do A-klasy i następnie do Ligi Okręgowej.

Klub Sportowy „Wolant” w Jaworznie

Siedziba: ul. Krzywa 9/22, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 889 447 555
Adres strony internetowej: www.kswolant.org
E-mail: uks.wolant@wp.pl

Zakres działalności
Klub sportowy dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, całych rodzin.

Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu

Siedziba: ul. R. Traugutta 22, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 505 444 000
Adres strony internetowej www.jiujutsu.jaw.pl,
www.facebook.com/gujajiujutsu
E-mail: guja@jaw.pl

Zakres działalności
Rozwój i popularyzacja opracowanej w Jaworznie metody walki wręcz i samoobrony
zwanej polskim Jiujutsu. Stowarzyszenie wspólnie z Polską organizacją
Jiujutsu wspiera działalność Centrum Mistrzostwa Sportowego „GujaKan”.,
w ramach którego funkcjonują liczne sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
rozwijające między innymi: sportowe Jiujutsu, judo, kickboxing, wushu/kungfu,
boks oraz zapasy.
Wiodącym stylem walki nauczanym w Jaworznickiej Szkole Guja Jiujutsu jest
polskie Jiujutsu, zwane także Guja Jiujutsu.

Skip to content