zapowiedź głosowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 91 37
Adres strony internetowej: www.ppp.jaworzno.edu.pl
E-mail: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl

Zakres działalności

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności
  uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania
  konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
  społecznej
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
  możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

Ognisko Wychowawcze w Jaworznie

Siedziba: ul. W. Muchy 2, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: Kierownik 32 762 91 74, Sekretariat 32 762 91 75
Wychowawcy: 32 762 91 76, Pedagog: 32 762 91 76
E-mail: ogniskowychowawcze@ow.jaworzno.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 12.00 -19.00
w dni wolne od nauki (ferie i wakacje): 9.00 – 15.00.

Oferta kierowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z rodzin wieloproblemowych.

Zakres działalności
Ognisko jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego, świadczącą
pomoc profilaktyczną dzieciom wychowującym się w warunkach rodzinnych
niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem działalności Ogniska jest wsparcie dziecka
i rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
Ognisko realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny poprzez następujące
formy działalności:

 • pracę z rodziną,
 • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
 • organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań dziecka,
 • pomoc w nauce.
  Pracownikiem weryfikującym zasadność przyjęcia dziecka do placówki jest pedagog.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie

Siedziba: ul. Wolności 11, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 9145
Adres strony internetowej: www.sosw.jaworzno.edu.pl
E-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl

Oferta skierowana jest do rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną na wszystkich etapach kształcenia. Rodziny są wspomagane poprzez
wychowawczą działalność internatu, w którym uczniowie szkół mogą
przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Zakres działalności

 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
 • Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
 • Klasy dla uczniów z autyzmem
 • Internat
 • Świetlica szkolna
 • Zajęcia pozalekcyjne

Pomoc specjalistyczna obejmuje zajęcia z: pedagogiem, logopedą, specjalistą
terapii integracji sensorycznej, biofeedback, salę doświadczania świata, zajęcia
rewalidacyjne itp.

Zespół Lecznictwa Otwartego