Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618 18 40
Adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
E-mail: mops@mops.jaworzno.pl

Lokalizacja Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
parter budynku, pokój nr 3, 4
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 10-15,
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17
tel. 32 618 17 90, 32 618 19 42, 32 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A
tel.32 618 183, 32 762 91 95, 32 762 91 91

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 55, 32 618 18 34
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 60, 32 618 18 33, 32 618 18 51

Zakres działalności

Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89

Dział Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:

 • Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich
  uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji,
  wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku
 • Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił i zasobów
 • Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych
 • Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami
 • Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku
– wejście A, tel. 32 762 91 85, 32 762 91 96, 32 618 18 27

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84, 32 618 18 79

 

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej :
• Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób
bezrobotnych
• Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314
tel. 32 618 18 58, 32 618 18 59

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

Siedziba: ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: Centrala 32 616 44 82
Adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
E-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

Zakres działalności
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne oraz poradnie specjalistyczne.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Jaworznie

Siedziba: ul. Zawiszy Czarnego 4, 43- 600 Jaworzno
Numer telefonu: 762 91 61, 762 91 60
Adres strony internetowej: www.zpo.bip.jaworzno.pl
E-mail: sekretariat@zpo.jaw.pl

Zakres działalności

 • Pielęgnacja chorych i dietetyka
 • Opieka lekarskiej i świadczeń konsultacyjnych
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego
 • Organizowanie i udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu ich spraw życiowych
 • Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego środowiskiem
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej
 • Całodobowa opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi i w wieku starszym z zachowaniem opieki ogólnej lekarskiej i specjalistycznej
 • Rehabilitacja ogólna osób, które w wyniku schorzeń przewlekłych i ostrych wymagają pomocy w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym
  Wyżej wymienione świadczenia finansowane są ze środków NFZ

Stowarzyszenie „Nasza Przystań” Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 183, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 59 73
Adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl
E-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

Zakres działalności
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla
seniorów – mieszkańców Jaworzna, osób samotnych lub osób w rodzinach,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są
jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
DDPS jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia całodzienne wyżywienie,
świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są zajęcia kulturowooświatowe,
edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również aktywizację fizyczną,
społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Jaworznie

Siedziba: ul. Jagiellońska 18, 43- 602 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 77 88
Adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl
E-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

Zakres działalności
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla seniorów
– mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60-ty rok życia, osób samotnych
lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia całodzienne
wyżywienie, świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są
zajęcia kulturowo-oświatowe, edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również
aktywizację fizyczną, społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.

Stowarzyszenie Hospicjum „Homo Homini” im. Świętego Brata Alberta w Jaworznie

Siedziba: ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: centrala 32 753 50 02 – do 15.00; 32 753 50 00 – po 15.00
Adres strony internetowej: www.hospicjum-jaworzno.pl
E-mail: biuro@hospicjum-jaworzno.pl

Zakres działalności
Stowarzyszenie Hospicjum Homo Homini powstało w 1997 r. jako hospicjum
domowe, a od stycznia 2010 przyjmuje chorych w hospicjum stacjonarnym.

 • Hospicjum skupia wokół siebie ludzi dobrej woli, którym nie jest obcy los
  człowieka cierpiącego, którzy pomagając innym odkrywają wiele wartości w sobie.
 • W hospicjum z pełnym zaangażowaniem otaczani są opieką chorzy na chorobę
  nowotworową. Hospicjum zapewnia mu pomoc medyczną, pielęgnacyjną,
  psychologiczną i duchową
 • Hospicjum zapewnia wizyty w domach chorych, a w szczególnych przypadkach
  oferuje opiekę w hospicjum stacjonarnym

Dom Seniora „Jesień na Letniej” w Jaworznie

Siedziba: ul. Letnia 1d, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 431 03 11, 503 460 695
Adres strony internetowej: www.jesiennaletniej.pl
E-mail: jesiennaletniej@gmail.com

Zakres działalności

 • Pobyty stałe, czasowe i dzienne w pokojach wyposażonych w łazienkę, telewizję
  oraz system przywoławczy
 • Umożliwiamy samorealizację zgodnie z zainteresowaniami:
  – miłośnicy literatury mogą korzystać z bardzo bogatego księgozbioru,
  – wielbiciele przyrody mają możliwość współpracy z ogrodnikiem w wszelkich pracach,
  – amatorzy rękodzieła mają do dyspozycji Pokój Terapii Manualnej,
  – fani sportu spędzają czas na stadionie Victorii, w Ośrodku Jeździeckim w Ciężkowicach czy na jaworznickim basenie.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Jaworznie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 751 73 28
Adres strony internetowej: www.facebook.com/Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Jaworznie/

Zakres działalności
Opieka nad ludźmi chorymi na cukrzycę, świadczenia różnego rodzaju usług osobom
chorym, działalność diagnostyczna, medyczna, oraz szkolenia. Prowadzenie
działalności profilaktycznej u osób zagrożonych miażdżycą naczyń krwionośnych
oraz w których występują znaczne stężenia glukozy, cholesterolu i trójglicerydów,
udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia.

Zrzeszenie Amazonek „Szansa” w Jaworznie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 508 305 846
Adres strony internetowej: facebook.com/amazonki.jaworzno

Celem Zrzeszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi.

Zakres działalności

 • Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy
  i samopomocy
 • Reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi
 • Udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym
  w skrajnie trudnej sytuacji materialnej
 • Programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali
  kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych
  pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów)
 • Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi
  oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia
 • Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym
  organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia
  publicznego
 • Włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji
  osób dotkniętych rakiem piersi
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi
  możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji
 • Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki
  z rakiem piersi o pokrewnych działaniach
 • Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami,
  stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi
  i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
 • Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp
 • Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację
  celów statutowych
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez
  kulturowych, rozrywkowych i sportowych
  Formy rehabilitacji
 • masaż limfatyczny
 • gimnastyka
 • rozmowy indywidualne z psychologiem
 • muzykoterapia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Siedziba:  ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618-19-77
Adres strony internetowej: www.oik.jaworzno.pl; www.oik.bip.jaworzno.pl
E-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00
Prawnik przyjmuje w każdą środę: 16.15 – 20.15.
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OiK)
poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00
Terapeuta uzależnień od narkotyków
poniedziałek 14.00 – 19.00; wtorek 14.00 – 19.00
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OIK)

Świetlica Środowiskowa „Pod Kolegiatą” w Jaworznie

Siedziba: ul. Plac św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 500 690 639
Adres strony internetowej: facebook: Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą
E-mail: swietlicapodkolegiata@gmail.com

Zakres działalności
Świetlica dla dzieci i młodzieży ma za zadanie tworzenie im okazji do radości i rozwoju.
Oferuje:

 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia sportowo rekreacyjne,
 • zajęcia kulinarne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
parafią św. Wojciecha oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.
Godziny otwarcia: 13.00 – 18.00

Świetlica Cichy Kącik (dla dzieci i młodzieży)

poniedziałek – czwartek: 13.00 – 17.50;
piątek 12.00 – 15.50
tel. 608 163 335 lub 32 618 19 77

Zakres działalności
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą znaleźć osoby przeżywające
wszelkiego rodzaju kryzysy:

 • osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy,
  zdradę współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą);
 • osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu;
 • osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem;
 • osoby przeżywające kryzys małżeński;
 • osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania samobójstwa;
 • osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu,wypadku);
 • osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej;
 • osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach;
 • oraz inne trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemem.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
Interwencja kryzysowa
– specjalistyczna pomoc psychologiczna
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
Poradnictwo specjalistyczne
– pomocy psychologicznej
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego

 • Udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych
  prowadzonych przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej
 • Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
  w formie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii
 • Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
 • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
 • Świetlica dla dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oferuje zajęcia

ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne,
wycieczki krajoznawcze, pomoc w nauce, konkursy oraz wiele różnych atrakcji
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
pod nazwą: „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością”

Program skierowany do osób, które:

 • nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
 • chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi
  emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje,
 • mają założoną „Niebieską Kartę” lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy
  w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.
Skip to content