Sąd Rejonowy – Wyd ział Rodzinny i Nieletnich w Jaworznie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 758 62 00
E-mail: rodzinny@jaworzno.sr.gov.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: od 8:00 do 18:00;
pozostałe dni tygodnia: od 8:00 do 15:30

Zakres działalności
Postępowania procesowe:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku)
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu), zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • Postępowania nieprocesowe dotyczące małoletnich: przysposobienia
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie opieki nad małoletnim
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 •  rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • ustalenie kontaktów z małoletnim
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

Postępowania nieprocesowe dotyczące dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku)
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody
 • sprawy zabezpieczenia alimentów
 • nadanie klauzuli wykonalności – sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej

Postępowania dotyczące nieletnich:

 • demoralizację
 • popełnienie czynów karalnych

Prokuratura Rejonowa w Jaworznie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno
Numer telefonu: centrala 32 615 57 01, sekretariat: 32 615 56 38
E-mail: jaworzno@katowice.po.gov.pl

Interesanci są przyjmowani codziennie w godz. 10:00 do 14:00 przez obecnych
w prokuraturze prokuratorów, a ponadto w każdy poniedziałek w godz. 13:00
do 17:00 przez prokuratora, który w danym tygodniu pełni dyżur.

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Siedziba: ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: Centrala tel 32 618 32 00, dyżurny 32 618 32 55,
z-ca dyżurnego 32 618 32 66
Telefon alarmowy: 997 kom: 112
Adres strony internetowej: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
E-mail: dyzurny@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Zakres działalności
Komenda Miejska Policji odpowiada za:

 • bezpieczeństwo i porządek mieszkańców,
 • zwalczanie przestępczości, w tym narkotykowej,
 • czynności patrolowe i interwencyjne,
 • działania w zakresie rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,
 • działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura „Niebieskich Kart”).

Funkcjonariusze Policji udzielają również pomocy w zakresie problemów wychowawczych
z nieletnimi, a także prowadzą działania profilaktyczne skierowane do
młodzieży oraz rodziców w zakresie uzależnień, czynów karalnych i demoralizacji.
Mieszkańcy mogą również korzystać z pomocy dzielnicowych. Odpowiadają oni
za bezpieczeństwo i porządek mieszkańców w swoich rejonach. Wykaz dzielnicowych
znaleźć można na podanej wyżej stronie internetowej.

Straż Miejska w Jaworznie

Siedziba: ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 986, 32 618 16 18
Adres strony internetowej: www.facebook.com/strazMiejskawJaworznie
E-mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl
Numery kontaktowe: całodobowo kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr telefonów jednostki.

Zakres działalności

 • Kontrola przestrzegania przepisów porządkowo-administracyjnych związanych
  z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych
 • Zabezpieczanie do czasu przybycia właściwych służb miejsca popełnienia
  przestępstwa bądź wykroczenia, a także zabezpieczenia miejsca w czasie awarii
  lub wypadku,
 • Współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie
  informowania o:

  • przestępstwach,
  • wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
  • osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu
   pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia,
  • innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia,
  • awariach w sieci telekomunikacyjnej, ciepłowniczej wodno-kanalizacyjnej,
   energetycznej i gazowniczej,
  • uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania
   i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
  • Odławianie bezpańskich zwierząt w przypadkach bezpośredniego zagrożenia
   przez nie życiu bądź zdrowiu ludzi,
  • Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta,
  • Ochrona porządku podczas zgromadzeń i innych imprez publicznych,
  • Konwojowanie i przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz
   wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego zgodnie z odpowiednimi
   przepisami dotyczącymi w/w zakresu,
  • Nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu.
Skip to content