ZLO angażuje się w profilaktykę i opiekę systemową

Zespół Lecznictwa Otwartego podsumował, podczas konferencji poświęconej współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze profilaktyki i wsparcia lokalnego (którą zorganizował 30 listopada), program Razem ku Dobru.

Spotkanie było także okazją do omówienia działań profilaktycznych, realizowanych przez spółkę oraz wymiany doświadczeń związanych z profilaktyką systemową z przedstawicielami organizacji pomocowych z innych miast.
Razem ku Dobru to jeden z programów związanych z szeroko rozumianą profilaktyką realizowaną przez Zespół Lecznictwa Otwartego.
Stale rozwijamy kompetencje związane z profilaktyką zdrowotną. Wyniki badania opinii, które przeprowadziliśmy wśród pacjentów – uczestników kampanii profilaktycznej Białe soboty, realizowanej w połowie roku, jak również spotkania z pacjentami m.in. podczas różnych wydarzeń, utwierdziły nas w przekonaniu, że pacjenci ZLO oczekują kompleksowej, skoordynowanej opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na zapotrzebowania pacjentów powstał program ZLO OK, w ramach którego pacjenci mogą liczyć na dobrze zorganizowaną opiekę podstawową, a w przypadkach szczególnych, na leczenie w poradniach specjalistycznych pod nadzorem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego. Ważnym elementem ZLO OK jest także Program Bezpłatnych Badań Profilaktycznych, w ramach którego spółka zapewnia pacjentom badania bilansowe, zestaw badań podstawowych, konsultację pielęgniarską i lekarską oraz, w razie konieczności, skierowanie do lekarza specjalisty i pogłębioną diagnostykę. ZLO OK stawia także silny akcent na edukację zdrowotną. Do dyspozycji pacjentów pozostają edukatorzy zdrowia (dostępni m.in. w Poradni Promocji Zdrowia ZLO).
Rozbudowując kompetencje w zakresie profilaktyki zintegrowanej  Zespół Lecznictwa Otwartego zawarł też 30 listopada z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie porozumienie określające zasady współpracy między stronami m.in. przy planowaniu i wdrażaniu kompleksowego modelu opieki środowiskowej, opartej na ścisłej współpracy MOPS i ZLO.

Akcent na jakość
Aby jak najlepiej obsługiwać pacjentów ZLO stawia też na doskonalenie jakości świadczonych usług. Spółka posiada System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015), a dwa lata temu (jako jedna z pięciu spółek medycznych w województwie śląskim i jedyna w Jaworznie) przystąpiła do procesu akredytacji w POZ, wg wytycznych opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Akredytacyjne wytyczne jakości w POZ (przeszło 120 wskaźników), dotyczyły kluczowych obszarów udzielania świadczeń medycyny rodzinnej: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji edukacji zdrowotnej oraz jakości dokumentacji medycznej. Zewnętrzni wizytatorzy, którzy z końcem sierpnia badali dokumentację oraz wszystkie placówki ZLO potwierdzili spełnienie norm na poziomie gwarantującym uzyskanie akredytacji. Obecnie spółka oczekuje na formalne potwierdzenie udzieleniu ZLO akredytacji, które ma nastąpić w drodze uchwały Rady Akredytacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia.

 Razem ku Dobru na finiszu
Razem ku Dobru to jeden z autorskich programów ZLO, realizowanych w ramach profilaktyki oraz opieki psychologicznej. Program został opracowany i był realizowany (w okresie od 1 czerwca do 30 listopada br.) przez Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Miał on na celu przede wszystkim zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia skierowanego do rodzin wieloproblemowych, borykających się na co dzień z wieloma problemami jak bezrobocie, niepełnosprawność, choroba psychiczna, samotność, uzależnienie, choroba przewlekła itp., które często mają swoją przyczynę w zaburzeniach zdrowia psychicznego.
– Razem ku Dobru to wieloetapowy projekt, w ramach którego przeprowadziliśmy, m.in. w punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym na terenie Zespołu Lecznictwa Otwartego, diagnozę rodzin wieloproblemowych i udzieliliśmy im wsparcia na wielu płaszczyznach: emocjonalnej, profilaktycznej, edukacyjnej, korekcyjnej, interwencyjnej oraz terapeutycznej. Dzięki temu, na bazie współpracy ze specjalistami z innych placówek z terenu Jaworzna, opracowaliśmy plany pomocy rodzinie – informuje dr Iwona Malorny, autorka programu Razem ku Dobru.
W ramach programu przeprowadzono także wywiady ze specjalistami (przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na terenie Jaworzna), w celu opracowania nowych standardów, narzędzi oraz procedur komunikacji i współpracy pomiędzy placówkami oraz zorganizowano szkolenia  i warsztaty dla specjalistów: pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień. Razem ku Dobru objął także dzieci i młodzież, dla których zorganizowano zajęcia profilaktyczne związane z problemem alkoholowym.
ZLO opracował i wydał również informator, stanowiący bazę danych na temat działalności instytucji zajmujących się profilaktyką, wsparciem, terapią i leczeniem na terenie Jaworzna.

Wymiana doświadczeń
Ważnym elementem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami pomocowymi działającymi w regionie. Podczas spotkania Aleksander Mańka, prezes Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej przedstawił profilaktykę systemową dysfunkcji rodzinnych z perspektywy praktycznych inicjatyw i działań. Robert Gierek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin w Chorzowie zaprezentował system wspierania chorzowskich rodzin, a Grzegorz Głupczyk, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin omówił synergie w profilaktyce społecznej, z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowych.