ZLO i MOPS razem pomogą rodzinom wieloproblemowym

Zespół Lecznictwa Otwartego oraz Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Jaworznie zawarły porozumienie o współpracy w zakresie planowania i wdrażania kompleksowego modelu opieki środowiskowej, opartej na ścisłej współpracy ZLO i MOPS.

Strony zobowiązały się do zbudowania lokalnego, zintegrowanego systemu profilaktyki, opieki i pomocy rodzinom wieloproblemowym i osobom samotnym z terenu Jaworzna. Celem porozumienia jest również podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu poprawy jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. Zespół Lecznictwa Otwartego zapewni również koordynację świadczeń opieki medycznej realizowanej w ZLO, a udzielanej podopiecznym MOPS. W ramach porozumienia ZLO zobowiązał się ponadto do współpracy z Działem Akwizycji i Wsparcia Rodziny MOPS w zakresie poprawy stanu zdrowia klientów – pacjentów wymagających opieki, szczególnie osób wymagających leczenia psychiatrycznego i wsparcia psychologicznego oraz do współpracy z Działem Przeciwstawiania Przemocy MOPS, której celem ma być m.in. motywowanie do leczenia psychiatrycznego zarówno ofiar jak i sprawców przemocy.