ZLO zajmie się profilaktyką uzależnień w Jaworznie

Zespół Lecznictwa Otwartego zorganizował (23 kwietnia w Bibliotece Głównej w Jaworznie) spotkanie poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień w Jaworznie. Niebawem w mieście ruszą autorskie programy ZLO: Razem ku DOBRU, dedykowany pacjentom i ich rodzinom oraz Nie (i)graj z siecią, finansowany przez Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, do udziału w którym zaproszeni zostaną uczniowie jaworznickich szkół oraz ich rodzice i opiekunowie. Ważnym elementem spotkania było także omówienie problemów alkoholowych i metod ich leczenia.

 Podczas spotkania dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, interwenci kryzysowi oraz inni reprezentanci instytucji pomocowych z terenu Jaworzna mogli zapoznać się zagadnieniami systemowego rozumienia profilaktyki wobec zjawiska uzależnienia – w perspektywie praktycznej pracy w środowisku lokalnym.
Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, realizując swoje zadania  w ramach profilaktyki , opieki i leczenia, angażuje się w kolejne przedsięwzięcia, tym razem w obszarze profilaktyki i opieki psychologicznej. Spółka realizować będzie dwa programy dedykowane pacjentom, ze szczególnym akcentem na rodziny wieloproblemowe oraz dzieci i ich rodziców i opiekunów – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie – Do udziału  programie Razem ku DOBRU planujemy zaprosić różne instytucje działające na terenie Jaworzna (w tym jednostki pomocy społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe itd.) tak, aby stworzyć spójną, systemową sieć wsparcia dla rodzin wieloproblemowych obejmującą działania profilaktyczne, edukacyjne, kulturowe, interwencyjne, wspierające oraz terapeutyczne. Program Nie (i)graj z siecią dedykujemy z kolei dzieciom i młodzieży z jaworznickich szkół oraz, co ważne, ich rodzicom i opiekunom.

Razem ku DOBRU 

To projekt mający na celu realizację jednolitej strategii profilaktycznej wobec rodzin wieloproblemowych, tj. borykających się np. z problemami związanymi z alkoholizmem, depresją, przemocą, czy też problemami natury socjalno-bytowej, w systemie społeczności lokalnej Jaworzna. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profilaktykę oraz wsparcie w zakresie radzenia sobie z problemami, wynikającymi z zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym w szczególności z chorobą uzależnienia w rodzinach pacjentów Zespołu Lecznictwa Otwartego. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaburzenia psychiczne nękają miliony ludzi na całym świecie i wywierają coraz większy wpływ na ich bliskich. W pewnym okresie swojego życia będzie na nie cierpiał co czwarty człowiek. Najobfitsze żniwo zbiera depresja, która dotyka coraz częściej nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież. – Zaburzenia i choroby psychiczne często są konsekwencją wielu problemów, z którymi rodzina musi borykać się sama, gdyż nie zawsze wie gdzie szukać pomocy, lub też z powodu nie korzystania z lokalnego systemu wsparcia. Przyczyn nie korzystania z pomocy instytucjonalnej może być bardzo wiele, dlatego jednym z celów projektu będzie próba odpowiedzi na to pytanie, będące podstawą do uruchomienia procesów modyfikowania aktualnie funkcjonującego sytemu pomocy i wsparcia instytucjonalnego na terenie Jaworzna – mówi dr Iwona Malorny, autorka programu Razem ku DOBRU, pracująca w ZLO pedagog zdrowia, psychoterapeuta rodzin i par, specjalista psychoterapii uzależnień, animator zajęć profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, koordynator projektów diagnostyczno-terapeutycznych i działań profilaktycznych prowadzanych w różnych społecznościach lokalnych.
Odpowiedzią na tego rodzaju bariery ma być właśnie program Razem ku DOBRU realizowany przez Zespól Lecznictwa Otwartego, w ramach którego rodziny wieloproblemowe będą mogły pozyskać szeroko rozumiane wsparcie. – Razem ku DOBRU to wieloetapowy projekt w ramach którego planujemy diagnozę pacjentów ZLO, którzy przy okazji korzystania ze świadczeń zgłaszali również inne potrzeby natury informacyjnej, emocjonalnej, socjalnej itp., których spółka nie mogła do tej pory zabezpieczyć, ponieważ wykraczały poza zakres świadczonych usług. Chcemy wyłonić – przy współpracy z MOPS i specjalistami reprezentującymi różne instytucje lokalne, funkcjonujące na terenie Jaworzna – rodziny wieloproblemowe, które zostaną poddane superwizji. W kolejnym etapie planujemy przeprowadzenie wywiadów z członkami wybranych rodzin wieloproblemowych, w  utworzonym na terenie ZLO punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym, w celu podjęcia oceny ich sytuacji życiowej i udzielenia pomocy na wielu płaszczyznach: profilaktycznej, edukacyjnej korekcyjnej, interwencyjnej oraz terapeutycznej, z wykorzystaniem podejścia systemowego. Dzięki temu, na bazie współpracy ze specjalistami z innych placówek z terenu Jaworzna, opracujemy plan pomocy rodzinie – wylicza dr Iwona Malorny.
Program zakłada również przeprowadzenie wywiadów ze specjalistami, przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na terenie Jaworzna, w celu opracowania nowych standardów, zasad i procedur współpracy jak również narzędzi modyfikujących dotychczasowe formy komunikacji pomiędzy placówkami. Osoby dotknięte problemem alkoholowym będą mogły też liczyć na porady prawne i konsultacje psychologiczne, w tym pomoc psychologiczną dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA). W ramach programu Razem DOBRU powadzone będą ponadto zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.
W ramach projektu ZLO planuje również m.in.  opracowanie informatora stanowiącego, bazę danych na temat działalności instytucji zajmujących się profilaktyką, wsparciem, terapią i leczeniem na terenie Jaworzna, zorganizowanie szkoleń i warsztatów dla specjalistów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień. Ważnym elementem programu ma być też utworzenie punktu diagnostyczno-konsultacyjnego  na terenie Zespołu Lecznictwa Otwartego, zajmującego się diagnozowaniem problemów całej rodziny osób zgłaszających się do punktu, gdzie udzielone zostanie im wsparcie emocjonalne oraz informacyjne. Duży nacisk zostanie położony też na promowanie zdrowego stylu życia oraz świadomości prozdrowotnej, na bazie integracji systemowej z wykorzystaniem  środków komunikacji elektronicznej.

 Nie (i)graj z siecią

 To kolejny autorski projekt ZLO dedykowany uczniom jaworznickich szkół, ich rodzicom oraz opiekunom. Jego celem jest profilaktyka uzależnień behawioralnych od sieci internetowej, gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych, hazardu i gier liczbowych. Program finansowany jest przez Gminną Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Nie (i)graj z siecią to program interdyscyplinarny. Proponuje działanie systemowe wobec rodziny. Jego celem jest  wpływanie na kształtowanie młodych ludzi m.in. poprzez uczenie rodziców. Zajęcia realizowane w jego ramach mają być szansą zwiększenia świadomości ryzyka wystąpienia uzależnienia – mówi Karolina Kaźmierczak, autorka programu Nie (i)graj z siecią, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, pracująca w ZLO – w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.
Program będzie skierowany do dwóch grup: rodzice i dzieci w wieku 7-10 lat oraz 11-14 lat.
Celem zajęć dla rodziców jest podniesienie ich wiedzy na temat prawidłowego podejmowania zadań wychowawczych i opiekuńczych, dostarczenie im wiedzy na temat uzależnień oraz zdobycie przez nich umiejętności podejmowania właściwych decyzji dotyczących zdrowia i zdrowego funkcjonowania dzieci w życiu społecznym. Chcemy zająć się także wspieraniem rozwoju osobistego uczestników, promowaniem aktywnych form spędzania czasu oraz informowaniem o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin –  informuje Karolina Kaźmierczak.
Zajęcia dla rodziców (jedno spotkanie w tygodniu, w 15-osobowych grupach) obejmować będą 12 tematów: Co to jest uzależnienie?; Dlaczego sięgamy po używki – prawdy i mity; W jaki sposób można się uzależnić?; Jak leczy się uzależnienie?; Być młodym człowiekiem – rzecz łatwa czy trudna…?; Emocje, uczucia – jak je nazywać i rozpoznawać?; Radość, wesołość, fascynacja…; Wstyd, poczucie, winy; Złość – jak z niej korzystać?; Decyduję sam o sobie, czyli jak powiedzieć „nie”; Czy umiesz się porozumiewać?!; Można się dogadać – rola rodzica w profilaktyce; Zdrowo czy nie niezdrowo – formy spędzania wolnego czasu.
Podczas spotkań z dziećmi (w 12-osobowych grupach) i młodzieżą poruszane będą takie tematy jak: Uzależnienie skąd się bierze?!; Jak ograniczyć ryzyko uzależnienia?; Emocje – jak je rozpoznać?!; Złość – jak sobie z nią radzić; Posłuchaj mnie… – o komunikacji; Mam swoje zdanie – asertywność; Poczucie własnej  wartości – jak je zbudować; Jak pozbyć się stresu?!; Moje pasje jako pomoc w rozwoju celów życiowych; Relaksacja – jak odpoczywać, żeby wypocząć.
Dzięki programowi dzieci i nastolatkowie zdobędą wiedzę  o szkodliwym działaniu alkoholu, nikotyny, narkotyków, a także o uzależnieniach od sieci internetowej, gier komputerowych smartfonów, portali społecznościowych. Program ma wspierać też ich rozwój osobisty i dać umiejętności radzenia sobie w grupie rówieśniczej. Poprzez program chcemy przeciwdziałać i redukować agresję szkolną i przemoc oraz wpierać „zdrowe” sposoby rozwiązywania konfliktów. Będziemy promować też  aktywne formy spędzania czasu wolnego i informować o formach i możliwości uzyskania wsparcia terapeutycznego – wylicza Karolina Kaźmierczak.
Nie (i)graj z siecią to kolejna odsłona  programu profilaktycznego poświęconego uzależnieniom realizowanego przez specjalistów Zespołu Lecznictwa Otwartego.  Poprzednia taka inicjatywa realizowana była w latach 2014-2015 przez, należącą do ZLO, Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Zajęcia skierowane były do rodziców i opiekunów dzieci. Uczestnicy aktywnie brali w nich udział, pracowali na własnych przykładach i doświadczeniach. Szczególnie zainteresowani byli nimi rodzice mający trudności w relacji z dzieckiem w okresie młodszego wieku szkolnego, a także kobiety planujące potomstwo. – Dzięki programowi udało się m.in., zgodnie z jego założeniem, podnieść poziom wiedzy jego uczestników na temat prawidłowego podejmowania zadań wychowawczych i opiekuńczych, dostarczyć im  wiedzy na temat uzależnień i wypromowaćaktywne formy spędzania czasu. Uczestnicy projektu zdobyli praktyczne umiejętności rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi – informuje Karolina Kaźmierczak.

Podczas spotkania członkowie Wspólnoty AA w Jaworznie poruszyli również kwestię problemu uzależnienia od alkoholu i możliwych form wsparcia (Program 12 kroków AA a psychoterapia). Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem i potrzebujących wsparcia zachęcamy do kontaktu z należącą do Zespołu Lecznictwa Otwartego Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia (działającą codziennie w ZLO Leopold, przy ul. Grunwaldzkiej 235) oraz Wspólnotą AA w Jaworznie.

Spotkanie zgromadziło ponad 60 uczestników.

dr Iwona Malorny będzie prowadzić w ZLO – dedykowany pacjentom i ich rodzinom – program Razem ku DOBRU.

Karolina Kaźmierczak będzie prowadzić program  Nie (i)graj z siecią dedykowany uczniom z jaworznickich szkół oraz ich rodzicom i opiekunom.

Foto: ZLO, Aleksander Tura