Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje
w środki trwałe oraz prace remontowo budowlane prowadzone w przychodniach Zespołu Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o. w Jaworznie”.

Celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości udzielanej pomocy medycznej poprzez podwyższenie standardów placówek.

Dofinansowanie projektu z UE : 1 509 582,06 PLN

Wartość projektu: 1 775 978,89 PLN

Skip to content