Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Leopold

Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno

Kontakt: (32) 617-79-79

Do poradni wymagane jest skierowanie od pracodawcy.

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  07:00 - 17:00

 • Wtorek
  07:00 - 16:00

 • Środa
  07:00 - 16:00

 • Czwartek
  07:00 - 16:00

 • Piątek
  07:00 - 15:00

Aparatura medyczna

Gabinet posiada do dyspozycji sprzęt ściśle współpracujących ze sobą poradni specjalistycznych oraz laboratoriów.

Świadczenia komercyjne

Oferta / Informacje szczegółowe

ZAWIADOMIENIE

Zasady wykonywania badań profilaktycznych uczniów w Centrum Medycyny Pracy ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie:

1. Uczniowie poniżej 16 roku życia na badania muszą zgłaszać się z pełnoletnim opiekunem, najlepiej jednym z rodziców. Jeżeli opiekunem faktycznym (towarzyszącym) będzie inna osoba (babcia, dziadek, brat, siostra itp.) konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody od opiekuna ustawowego (rodzica) według załącznika nr 1.

2. Uczniowie między 16 a 18 rokiem życia mogą zgłaszać się na badania bez opiekuna pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od opiekuna ustawowego (rodzica) według załącznika nr 2. W przeciwnym wypadku zastosowanie ma punkt pierwszy.

3. Uczniowie powyżej 18 roku życia zgłaszają się na badania samodzielnie.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2


W SPRAWIE UMÓW prosimy kontaktować się z Wiktorią Dereszowską,

tel. 500 184 776, e-mail: wiktoria.dereszowksa@zlo.jaw.pl

AKTUALNY DRUK SKIEROWANIA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE (SKIEROWANIE)

Dokumenty potrzebne do prawidłowego wypełnienia druku skierowania na badania profilaktyczne:

1. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA SKIEROWAŃ

2. WYKAZ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH

Wykwalifikowani lekarze specjaliści, profesjonalna obsługa oraz nowoczesne rozwiązania – to wszystko oferujemy Państwu w ramach Medycyny Pracy. Ofertę kierujemy do firm i instytucji z Jaworzna, ale także z województwa śląskiego i małopolskiego, dla których priorytetem jest profesjonalne doradztwo i opieka nad pracownikami, szybka obsługa oraz atrakcyjne ceny.

Ustawa o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pomagamy firmom w zorganizowaniu badań profilaktycznych dostosowując ofertę indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Proponujemy Państwu kompleksową opiekę w zakresie Medycyny Pracy:

 • badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne;
 • badania kierowców wszystkich kategorii oraz instruktorów i egzaminatorów;
 • badania sanitarno-epidemiologiczne;
 • badania uczniów i studentów;
 • badania zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • badania dla starających się o posiadanie lub posiadających broń;
 • badania przed rozpoczęciem wszelkiego rodzaju kursów zawodowych;
 • badania psychotechniczne;
 • dobór okularów dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych;
 • szczepienia ochronne pracowników;
 • udzielanie porad pracodawcom i pracownikom przez lekarzy i pielęgniarki Centrum Medycyny Pracy związanych z interpretacją przepisów prawnych, ergonomią, higieną pracy, chorobami zawodowymi itd.;
 • udział lekarza Medycyny Pracy w komisji BHP oraz przeglądach stanowisk pracy;
 • inne badania i konsultacje związane z medycyną pracy.

BADANIA PROFILAKTYCZNE MEDYCYNY PRACY

polegają na badaniu pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.

BADANIA PROFILAKTYCZNE dzielimy na:

 • BADANIA WSTĘPNE, na które pracodawca kieruje:
 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników przed zmianą stanowiska pracy
 • zmiana charakteru pracy – nowe czynniki szkodliwe lub uciążliwe
 • BADANIA OKRESOWE, na które pracodawca kieruje:
 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia
 • przed upływem terminu zakończenia ważności poprzedniego badania jeżeli pracownik zgłasza pogorszenie stanu zdrowia ze względu na uciążliwości/szkodliwości na stanowisku pracy
 • BADANIA KONTROLNE, na które pracodawca kieruje:
 • każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

BADANIA PROFILAKTYCZNE krok po kroku:

1. Pracodawca wystawia pracownikowi skierowanie na badanie profilaktyczne do Centrum Medycyny Pracy ZLO Leopold (wzór skierowania dostępny w CMP).

2. Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w CMP (już w trakcie ustalania terminu wizyty należy posiadać wypełniony druk skierowania).

3. Pracownik w dniu badania zgłasza się do CMP z wypełnionym oryginałem skierowania.

4. Po zakończeniu zleconego przez specjalistę Medycyny Pracy cyklu badań, lekarz wykonuje badanie profilaktyczne i wystawia odpowiednie orzeczenie.

5. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość odwołania się od treści wydanego przez lekarza orzeczenia w ciągu 7 dni od momentu jego otrzymania/odbioru.

Skierowanie na badanie profilaktyczne powinno zawierać:

 • wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy,
 • dane identyfikacyjne pracownika z numerem PESEL,
 • pieczęć firmy z REGONEM oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

Ponadto prawidłowo wypełnione skierowanie powinno być dokładne, czytelne oraz wypełnione w języku polskim, z podaną nazwą stanowiska pracy oraz jego opisem.

Pracownik zgłaszający się na badania powinien także mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Badaniom sanitarnym podlegają osoby, które podejmują lub wykonują prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE krok po kroku:

1. Pracodawca wystawia pracownikowi “Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego” do CMP.

2. Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w CMP (prosimy, aby każdy pracownik umawiający się na wizytę poinformował, że będzie wykonywał badania sanitarno-epidemiologiczne).

3. W dniu wizyty u lekarza Medycyny Pracy pracownik zgłasza się z wypełnionym “Wnioskiem o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego” do CMP oraz książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Lekarz na podstawie informacji zawartych we wniosku może zlecić niezbędne badania.

5. Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia orzeczenie.

6. Orzeczenie wraz z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownik odbiera osobiście.

Książeczkę winny posiadać i badaniom podlegają osoby, które podejmują lub wykonują prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby definiuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 (Dz.U.Nr 133 poz. 939):

1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą lub środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

KOMISJA BHP

Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników mają obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zadań Komisji BHP należą:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy panujących w zakładzie pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prosimy o telefoniczny kontakt z Kierownikiem CMP, który wyznaczy lekarza do uczestnictwa w organizowanej przez Państwa Komisji BHP.

ORZECZENIE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW

Zgodnie z przepisem § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić każdej osobie zatrudnionej, w tym praktykantom i stażystom, na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza.

Jeżeli na skierowaniu jest zaznaczony czynnik uciążliwy – komputer lub monitory ekranowe, pracownik taki kierowany jest przez lekarza Medycyny Pracy na konsultację okulistyczną. Ważne jest, aby na skierowaniu pracodawca wpisywał efektywną liczbę godzin, jaką pracownik spędza na stanowisku pracy przed komputerem.

Aktualności poradni

  • 29 STYCZNIA 2019
  Medycyna Pracy: w trosce o zdrowie pracujących

  Medycyna Pracy: w trosce o zdrowie pracujących

  Ok. 8 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu…w sumie ok 50 tygodni w roku. Tyle czasu średnio poświęcamy pracy zawodowej. Nad tym, aby była ona bezpieczna i zdrowa czuwa Medycyna Pracy. To także obowiązki zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Co warto o niej wiedzieć?

  Czytaj dalej

Lista personelu

ZLO Leopold

Pielęgniarki służby medycyny pracy:
mgr Małgorzata Sokół
Katarzyna Klej – pielęgniarka
Urszula Bzowska – pielęgniarka

Skip to content