Wyciąg z Regulaminu określającego zasady udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 19.09.2022 r.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  W ZESPOLE LECZNICTWA OTWARTEGO SP. Z O.O. W JAWORZNIE

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu tożsamości;
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, zgodnie z oświadczeniem z kartoteki lub pisemnym upoważnieniem do odbioru dokumentacji medycznej podpisanym przez pacjenta i zawierającym dane osobowe osoby upoważnionej;
 • Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Oświadczenie (TUTAJ)

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu w rejestracji danej placówce pod nadzorem rejestratorki bądź w Biurze Obsługi Pacjenta;
 • poprzez sporządzenie i wydanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych;
 • poprzez sporządzenie i wydanie zapisu na informatycznym nośniku danych;
 • dopuszcza się możliwość wykonywania zdjęć i sporządzania notatek z dokumentacji medycznej udostępnionej do wglądu.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może być złożony w formie:

 • ustnej, w tym telefonicznej;
 • pisemnej składając „Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej”
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku planowanego odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, inną niż wskazaną w oświadczeniu, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierana jest za każdą drugą kopię dokumentacji medycznej dotyczącą tego samego wnioskowanego zakresu i zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 Wnioski dostępne są:

 • w rejestracji placówki medycznej;
 • w Biurze Obsługi Pacjenta, w siedzibie Spółki;
 • pod linkiem

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym z upoważnionym zainteresowanym. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej. (kliknij, aby podejrzeć plik PDF)

[/vc_column][/vc_column_text]

Skip to content