Wyciąg z Regulaminu określającego zasady udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 2.08.2016.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  W ZESPOLE LECZNICTWA OTWARTEGO SP.Z O.O. W JAWORZNIE

Dokumentację medyczną udostępnia się:

– pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu tożsamości
– przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
– rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
– opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
– osobie upoważnionej przez pacjenta, zgodnie z oświadczeniem z kartoteki lub pisemnym upoważnieniem do odbioru dokumentacji medycznej podpisanym przez pacjenta i zawierającym dane osobowe osoby upoważnionej.
  Oświadczenie TUTAJ
Po śmierci pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej posiada osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

– do wglądu w rejestracji danej placówce bądź w dziale Archiwum, pod nadzorem rejestratorki bądź pracownika Archiwum.
– poprzez sporządzenie i wydanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej;
– poprzez wydanie oryginału, na wyraźne i pisemne żądanie pacjenta.
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
– poprzez sporządzenie kopii na nośniku elektronicznym

W celu skorzystania z prawa do dostępu do dokumentacji medycznej należy:

– zgłosić w rejestracji lub w dziale Archiuwm potrzebę udostępnienia dokumentacji medycznej
– wypełnić wniosek o wydanie dokumentacji medycznej bądź wypełnić wniosek o wydanie oryginału dokumentacji medycznej
– w przypadku planowanego odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną – inną niż wskazaną w oświadczeniu, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.
– wnieść opłatę zgodną z cennikiem ZLO Sp z o.o.

Wnioski dostępne są:

– w rejestracji placówki medycznej
– w dziale Archiwum
– tutaj: Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznejTUTAJ
Wniosek o wydanie oryginału dokumentacji medycznej – TUTAJ

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym z odbiorcą
Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.