Wyciąg z Regulaminu określającego zasady udostępniania dokumentacji medycznej z dnia 02.08.2016 r.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  W ZESPOLE LECZNICTWA OTWARTEGO SP. Z O.O. W JAWORZNIE

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu tożsamości;
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, zgodnie z oświadczeniem z kartoteki lub pisemnym upoważnieniem do odbioru dokumentacji edycznej podpisanym przez pacjenta i zawierającym dane osobowe osoby upoważnionej;
 • po śmierci pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej posiada osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym.

Oświadczenie (TUTAJ)

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu w rejestracji danej placówce bądź w dziale Archiwum, pod nadzorem rejestratorki bądź pracownika Biura Obsługi Pacjenta;
 • poprzez sporządzenie i wydanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych;
 • poprzez sporządzenie i wydanie zapisu na informatycznym nośniku danych;
 • dopuszcza się możliwość wykonywania zdjęć i sporządzania notatek z dokumentacji medycznej udostępnionej do wglądu.

W celu skorzystania z prawa do dostępu do dokumentacji medycznej należy:

 • zgłosić w rejestracji lub w Biurze Obsługi Pacjenta potrzebę udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • wypełnić wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej;
 • w przypadku planowanego odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, inną niż wskazaną w oświadczeniu, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej;
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierana jest za każdą drugą kopię dokumentacji medycznej dotyczącą tego samego wnioskowanego zakresu i zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 Wnioski dostępne są:

 • w rejestracji placówki medycznej;
 • w Biurze Obsługi Pacjenta, w siedzibie Spółki;
 • pod linkiem

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym z upoważnionym zainteresowanym. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

[/vc_column][/vc_column_text]