Dane osobowe w ZLO

Ochrona danych osobowych, przez wprowadzone ostatnio RODO, stała się bardzo popularnym tematem. Zespół Lecznictwa Otwartego przetwarza informacje o pacjentach, podobnie jak wszystkie podmioty mające kontakt z danymi osobowymi. Warto wiedzieć nie tylko jak to robi, ale i w jakim celu. Bez danych osobowych pacjentów nie byłoby bowiem możliwa diagnostyka i leczenie.

Prawidłowe i aktualne dane osobowe pacjenta są ważnym elementem procesu diagnostyki i leczenia – równie ważnym jak samo wykonywanie świadczeń medycznych przez lekarza czy pielęgniarkę. ZLO przetwarza dane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, a także w celu wypełnienia obowiązków archiwalnych.
I tak, Zespół Lecznictwa Otwartego jest administratorem danych osobowych, których obowiązek podania definiują szczególnie ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z 6 listopada 2008 r) o działalności leczniczej (z 15 kwietnia 2011 r.) o systemie informacji w ochronie zdrowia (z 28 kwietnia 2011 r.).
Dokumentem regulującym ochronę danych osobowych w ZLO jest tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, obowiązujące od 25 maja br. Wdrażając przepisy RODO w spółce dokonano weryfikacji i udoskonalenia dotychczas już funkcjonujących procedur zabezpieczających dane medyczne. Tym samym RODO stało się ważnym elementem dbałości spółki  o jakość udzielania świadczeń medycznych.

 Użyteczne, gdy aktualne
Należy pamiętać o każdorazowej aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności danych kontaktowych, jak adres zamieszkania czy numer telefonu, które pozwolą m.in.  na potwierdzenie wizyty, wyznaczenie innego jej terminu, umówienia wizyty domowej, czy też realizowanie zlecenia na transport medyczny.
Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej pacjent powinien skierować się do rejestracji danej przychodni, wypełnić odpowiedni wniosek i w uzgodnionym terminie odebrać dokumentację.

 Organizacja i informatyzacja
Informatyzacja w służbie zdrowia powoduje, że odchodzi się od tradycyjnej papierowej formy sporządzania dokumentacji medycznej. ZLO od kilku już lat inwestuje w systemy informatyczne i doskonali je. Wpływa to na jakość świadczenia usług medycznych oraz usprawnia proces zarządzania danymi pacjentów. Spółka prowadzi przychodnie w 10 lokalizacjach w Jaworznie w ramach kilkunastu poradni (POZ i specjalistycznych), a wszystkie dane medyczne gromadzone są w jednym centralnym systemie informatycznym. W ten sposób lekarze w szybki i skuteczny sposób uzyskują komplet informacji niezbędnych do właściwego poprowadzenia procesu diagnostyki i leczenia, czy tez zaproponowania odpowiednich działań profilaktycznych.
Narzędzia informatyczne zostały także wykorzystane, aby usprawnić rejestrowanie się do lekarzy, sprawdzić on-line swoje wyniki badań laboratoryjnych a także  – dzięki Mojej Aktówce – sprawdzić swoją historię leczenia w placówkach ZLO.