POLSKI CZERWONY KRZYŻ od 100 lat wszędzie i dla wszystkich.

Medale 100-lecia PCK za wieloletnią aktywną działalność.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna. Początek historii Polskiego Czerwonego Krzyża wiąże się z historią Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (RCK), tworzonego w oparciu o ustawę wydaną przez Aleksandra II Romanowa w maju 1867 roku, 36 lat po upadku powstania listopadowego.W zaborze rosyjskim powstawały placówki działające w oparciu o tę ustawę (w 1906 roku w Warszawie znajdował się jeden z ośmiu zarządów okręgowych RCK). Wspierając niepodległościowy wysiłek Polaków, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie już w 1915 roku podjął decyzję o utworzeniu specjalnej (na czas wojny) polskiej sekcji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK). PTCK zostało zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i uznane za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego 14 lipca 1919. PTCK udzielało pomocy poszkodowanym w wyniku wojen, poszukiwało zaginionych. Prowadziło szereg zakładów lecznictwa. Szkolono pielęgniarki i ratowników. Władze PRL jednak pozbawiły PCK autonomii. Począwszy od 1948 PCK był systematycznie pozbawiany przez władze możliwości prowadzenia działalności w zakresie opiekuńczym i leczniczym. Państwo przejęło od PCK majątek stowarzyszenia w postaci m.in. szpitali, prewentoriów, sanatoriów, izb zdrowia, przychodni lekarskich i dentystycznych, stacji opieki nad matką i dzieckiem oraz stacji pogotowia ratunkowego. Do 1958 PCK prowadziło stacje krwiodawstwa. W tymże roku zadanie to przejęło państwo. Od tego czasu PCK zajmuje się propagowaniem idei krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi.

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zjazd Krajowy, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w województwach 16 Oddziałów Okręgowych mających swoje zarządy okręgowe i okręgowe reprezentacje, a na szczeblu powiatowym ponad 250 oddziałów rejonowych, które również mają swoje struktury zarządowe. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie od wielu lat wspiera lokalne działania Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie. Funkcjonujący w strukturze Spółki zespół pielęgniarek i higienistek szkolnych w latach wcześniejszych brał udział wspólnie z PCK w organizowaniu Eskulapiady – Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia. Obecnie miejsce tej olimpiady zajął Test wiedzy o zdrowiu, w organizacji którego również Spółka bierze aktywny udział. Zespół Lecznictwa Otwartego prowadząc działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia („ZLO OK”, Poradnia promocji zdrowia), przeciwdziałania uzależnieniom, upowszechniając wiedzę wśród dzieci i młodzież na tematy związane ze zdrowiem i profilaktyką chorób i uzależnień („Nie igraj z siecią”), realizując programy aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu („Przyjazne środowisko”) czynnie współuczestniczy w realizacji celów i zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Z ogromną zatem radością przyjęliśmy medal za wieloletnie efektywne wsparcie PCK. W tym miejscu dziękujemy wszystkim naszym byłym i obecnym pracownikom, dzięki którym ZLO Sp. z o.o. została w ten sposób wyróżniona.