Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020

Informujemy, że projekt pod nazwą „Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020” został zakończony dnia 30.06.2023r. Łącznie wsparcie otrzymało 35 uczestników projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

| Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.5 |

Tytuł Projektu „Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020”

Finansowanie Projekt  „Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Dofinansowanie projektu z UE 1.298.284,56 PLN

Projekt realizowany jest w oparciu o wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-0127/20-002, który może podlegać aktualizacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Jaworzna i wzrost jakości życia 28 osób niesamodzielnych i osób należących do ich otoczenia.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych,

b) wsparcie edukacyjne dla opiekunów faktycznych ww. osób.

Wsparcie realizowane będzie w okresie 10 m-cy trwania projektu.

Celami szczegółowymi są:

a) zwiększenie efektywności świadczonych usług społecznych dzięki koordynacji działań i połączeniu doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia z działaniami opiekuńczymi oraz teleopieką,

b) zwiększenie wiedzy 10 osób (opiekunów faktycznych) w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną.

Grupa docelowa

Usługi społeczne świadczone w ramach projektu skierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (28 osób tj. osób korzystających ze świadczeń socjalnych lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w zakresie pomocy społecznej godnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej zamieszkujących miasto i/lub powiat Jaworzno w szczególności:

a) osoby niesamodzielne, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Będą to w szczególności osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia tj. po udarach, wylewach, chorujące na SM, SLA, chorobę Parkinsona, choroby otępienne (np. choroba Alzheimera), osoby niepełnosprawne,

b) osoby pełniące role opiekunów faktycznych tj. głównie członkowie rodzin ww. osób.

Pomoc w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będzie mogła zostać przyznana:

a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby, możliwości.

c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swoje uprawnienia, zasoby i możliwości.

Informacja o procesie rekrutacji do projektu

Rekrutacja do projektu „Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020” prowadzona będzie od dnia 15.08.2022 r .do 31.08.2022 r.

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 4 – Ankieta określająca stopień niesamodzielności kandydata do projektu
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie lekarskie osoby niesamodzielnej
Załącznik nr 6 – OŚwiadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 7 – Wniosek złożenia skargi

Projekt realizowany będzie w okresie 15.08.2022 r. – 30.06.2023 r.

Regulamin oraz załączniki – wersja archiwalna, kompresja ZIP

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu

Trwałość projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 |
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych -konkurs.

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie informuje, iż z dniem 30.06.2023r. zakończył realizację projektu „Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020” i zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.05-24-0127/20 wraz z aneksami.

Okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskaźnik w zakresie „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu realizacji projektu” – w okresie trwałości projektu wynosi 19.
Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w cenniku dostępnym na stronie internetowej https://zlo-jaworzno.pl/cennik/.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Lecznictwa Otwartego w Jaworznie Sp. z o.o. pod numerem telefonu 517 091 761.

Kontakt
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
Biuro Projektu
ul. Grunwaldzka 235| 43-600 Jaworzno
tel. 517 091 761