ZLO i MOPS skutecznie pomagają rodzinom wieloproblemowym

Zespół Lecznictwa Otwartego oraz MOPS wspólnie udzielają wsparcia rodzinom wieloproblemowym. Dzięki zawartemu 30 listopada 2018 r. porozumieniu o współpracy wsparcie otrzymało już 19 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Porozumienie daje nam możliwość szybkiej wymiany informacji o pacjentach m.in. dzięki  uproszczeniu ścieżek formalnych. Umożliwia  efektywne planowanie, niepowielanie zadań oraz dobrą organizację pracy na rzecz rodzin wieloproblemowych – mówi dr Iwona Malorny kierownik Poradni Promocji Zdrowia ZLO.
Dzięki porozumieniu o współpracy ZLO i MOPS w zaledwie cztery miesiące udało się pomóc 19 rodzinom. Rodziny te, oprócz wsparcia terapeutycznego i socjalnego mogły liczyć na długoterminowe wsparcie w formie m.in. pełnej opieki psychiatrycznej, a nawet, jeżeli było to konieczne, zorganizowanie w bardzo krótkim czasie miejsca w Domu Pomocy Społecznej czy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. ZLO wprowadziło też świadczenia opieki psychologicznej i rehabilitacyjnej, w ramach wizyt domowych w środowisku zamieszkania.
Dzięki ścisłej współpracy niemożliwe stało się możliwym. Nasza współpraca integruje i angażuje też inne instytucje jak szkoły, sąd czy policję, które się włączają we wspólną pomoc  – informuje dr Iwona Malorny.

Dobra współpraca
Zespół Lecznictwa Otwartego oraz Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Jaworznie 30 listopada 2018 r zawarły porozumienie o współpracy w zakresie planowania i wdrażania kompleksowego modelu opieki środowiskowej, opartej na ścisłej współpracy ZLO i MOPS.
Strony zobowiązały się do zbudowania lokalnego, zintegrowanego systemu profilaktyki, opieki i pomocy rodzinom wieloproblemowym i osobom samotnym z terenu Jaworzna. Celem porozumienia jest  podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu poprawy jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. W ramach porozumienia  Zespół Lecznictwa Otwartego zapewnia koordynację świadczeń opieki medycznej realizowanej w ZLO, a udzielanej podopiecznym MOPS. W ramach porozumienia ZLO zobowiązał się  do współpracy z MOPS (w zakresie poprawy stanu zdrowia klientów – pacjentów wymagających opieki, szczególnie osób wymagających leczenia psychiatrycznego i wsparcia psychologicznego) oraz do współpracy z Działem Przeciwstawiania Przemocy MOPS, której celem ma być m.in. motywowanie do leczenia psychiatrycznego zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy.

 Systemowe wsparcie rodzin wieloproblemowych
Zawarcie porozumienia z MOPS było jednym z elementów realizowanego przez ZLO programu Razem ku Dobru, który dedykowany był rodzinom borykającym się na co dzień z wieloma problemami, jak m.in. choroby psychiczne, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, niepełnosprawność, samotność, choroba przewlekła itp. Głównym celem programu było zbudowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i wsparcia, skierowanego do rodzin wieloproblemowych, opartego na systemowej strategii współpracy i współdziałania wielu instytucji z terenu Jaworzna jak MOPS, OIK, szpital, organizacje pozarządowe, itd. Program został opracowany i był realizowany przez Zespół Lecznictwa Otwartego, przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie w 2018 r.