• Zapoznaj się z programem “ZLO Razem ku dobru”

  • Słowem wstępu

    Projekt „Razem ku Dobru” ma na celu realizację jednolitej strategii profilaktycznej wobec rodzin wieloproblemowych, tj. borykających się m.in. z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym jak m. in. alkoholizm, depresja, przemoc, czy też problemy natury socjalno-bytowej, w systemie społeczności lokalnej Jaworzna.
  • Rodzaje problemów

    UZALEŻNIENIA CHOROBY PSYCHICZNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ CHOROBY PRZEWLEKŁE

Powstanie informatora dla rodzin wieloproblemowych zostało zainicjowane w wyniku realizacji projektu profilaktycznego „Razem ku Dobru”, opracowanego przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z.o.o w Jaworznie, przy współpracy i finansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Projekt „Razem ku Dobru” ma na celu realizację jednolitej strategii profilaktycznej wobec rodzin wieloproblemowych, tj. borykających się m.in. z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym jak m. in. alkoholizm, depresja, przemoc, czy też problemy natury socjalno-bytowej, w systemie społeczności lokalnej Jaworzna.

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profilaktykę oraz wsparcie, w zakresie radzenia sobie z problemami, wynikającymi z zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym w szczególności z chorobą uzależnienia w rodzinach pacjentów Zespołu Lecznictwa Otwartego. Zaburzenia i choroby psychiczne często są konsekwencją wielu problemów, z którymi rodzina musi borykać się sama, gdyż nie zawsze wie gdzie szukać pomocy, lub też z powodu nie korzystania z lokalnego systemu wsparcia. Przyczyn nie korzystania z pomocy instytucjonalnej może być bardzo wiele, dlatego jednym z celów projektu jest próba odpowiedzi na to pytanie, będące podstawą do uruchomienia procesów modyfikowania aktualnie funkcjonującego systemu pomocy i wsparcia instytucjonalnego na terenie Jaworzna.

Celem informatora jest dostarczenie informacji o istniejących placówkach na terenie Jaworzna, które podejmują działania profilaktyczne i świadczą pomoc rodzinom wieloproblemowym. Dane do informatora zostały pozyskiwane przy współpracy z placówkami z terenu Jaworzna, które na co dzień ze sobą współpracują w zakresie profilaktyki i wsparcia rodzin, dotkniętych problemem wykluczenia społecznego.

Pragniemy serdecznie podziękować Urzędowi Miasta za wsparcie w zakresie realizacji projektu „Razem ku Dobru” oraz wszystkim osobom zaangażowanym we wdrażanie rozwiązań systemowych, które mają służyć dobru wspólnemu, jakim jest budowanie jednolitej strategii oddziaływań, dotyczących wielopłaszczyznowej współpracy międzyinstytucjonalnej, na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu Jaworzna.