zapowiedź głosowa

Ośrodki pomocowe dotyczące różnego rodzaju uzależnień 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Siedziba:  ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618-19-77
Adres strony internetowej: www.oik.jaworzno.pl; www.oik.bip.jaworzno.pl
E-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00
Prawnik przyjmuje w każdą środę: 16.15 – 20.15.
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OiK)
poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00
Terapeuta uzależnień od narkotyków
poniedziałek 14.00 – 19.00; wtorek 14.00 – 19.00
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OIK)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie

Siedziba: Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
Urząd Miejski w Jaworznie, Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Telefon32 61 81 500, 32 61 81 779
E-mail: komisja.gkrpa@um.jaworzno.pl

Zakres działalności
Priorytetem działalności GKRPA w Jaworznie jest minimalizacja szkód zdrowotnych
i społecznych spowodowanych używaniem alkoholu poprzez stworzenie
zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami
i grupami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
Działalność ta jest realizowana poprzez:
• promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień m. in. poprzez
promowanie właściwych postaw społecznych w walce z uzależnieniem od
alkoholu;
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez
zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna na temat
szkodliwości używania alkoholu;
• zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży;
• poszerzanie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej,
rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie
lub zagrożonych wykluczeniem;
• zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji oraz
reintegracji społecznej poprzez rozwój specjalistycznych placówek realizujących
programy profilaktyczno- terapeutyczne dla osób uzależnionych;
• wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnej w walce
z uzależnieniami;
• wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w celu
zmniejszania negatywnych skutków spowodowanych nadużywaniem alkoholu;
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
• zapobieganie przypadkom naruszenia prawa w handlu napojami alkoholowymi
(reklama, sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy,
nielegalna produkcja handel).

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii w Jaworznie
– prowadzony w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
ul. Jagiellońska 9 (Jaworzno – Szczakowa), 43-602 Jaworzno; tel. 32 618 19 77

Mitingi Anonimowych Alkoholików na terenie Jaworzna:

Grup a AA „Now a Era”
Miejsce: Jaworzno ul. M. Kolbe (Os. Stałe, salka przy kościele)
E-mail: nowaera609@interia.pl
Godziny spotkań każdy wtorek godz.18.15 (wszystkie mitingi otwarte)

Grup a AA „Tu i T eraz”
Miejsce: ul. Długa 16, Jaworzno – Dąbrowa Narodowa – Wspólnota „Betlejem”
E-mail problemalkoholowytuiteraz@wp.pl
Godziny spotkań środa, godz.18.00, pierwszy miting w miesiącu otwarty

Grup a AA „ Jawor ”
Miejsce: ul. M. Kolbe, Jaworzno
Os. Stałe (salka przy kościele)
E-mail: problemalkoholowytuiteraz@wp.pl
Godziny spotkań: sobota godz.17.00, drugi miting w miesiącu otwarty

Zapraszamy również na inne mitingi w Polsce i na świecie
Infolinia AA 801 033 242
czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00- 22.00
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)
telefon: 32 725 74 04
40-006 Katowice ul. Warszawska 6 p.202
Adres strony internetowej: www.aa.org.pl

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
Poradnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00
Telefon: 32 616 36 55, 517 090 510, 517 090 518
Adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
W Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia realizowany jest
kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program
ten jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej
oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego.
Oferta terapeutyczna obejmuje:
• Leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz hazardu na etapie
podstawowym i pogłębionym
• Terapia dla osób współuzależnionych na etapie podstawowym i pogłębionym
• Sesje rodzinne
• Treningi i warsztaty terapeutyczne
• Terapia indywidualna
• Konsultacje psychologiczne
• Program „Nie iGraj z siecią”
Świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Urząd Miasta
Jaworzna.

Stowarzyszenie „REDA” Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno
Telefon: 32 616 43 91, kom 728 387 993

Zakres działalności
Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców miasta Jaworzna, którzy podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym,
a w szczególności:
• bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• uzależnionych od alkoholu,
• uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
• chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
• długotrwale bezdomnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
• zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• uchodźców realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „RAZEM ”

Siedziba: ul. Górnośląska 1, 43-603 Jaworzno
Numer telefonu: 783 622 552
Adres strony internetowej: www.razem.rzsa.pl
E-mail: razemjaw@wp.pl

Zakres działalności
• Udzielanie informacji o miejscach i formach terapii uzależnienia od alkoholu
oraz o formach pomocy dla członków rodzin dotkniętych choroba alkoholową
• Spotkania grup wsparcia, rozmowy wspierające, wymiana doświadczeń
i poglądów
• Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami leczenia uzależnień,
instytucjami pomocowymi
• Współpraca z innymi stowarzyszeniami trzeźwościowymi
• Imprezy okolicznościowe (rocznice abstynencji, wieczornice literacko-muzyczne,
biesiady abstynenckie, spotkania integracyjne przy „pieczonkach”, festyny
abstynenckie)
• Wyjazdy integracyjne na zloty abstynentów oraz warsztaty i obozy terapeutyczne
• Imprezy rekreacyjno-sportowe i turystyczne ( wycieczki piesze i rowerowe,
wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na baseny termalne, turnieje sportowe itp.)
• Wyjazdy do teatru i na koncerty muzyczne
• Zabawy bezalkoholowe ( karnawałowe, okolicznościowe, Andrzejki, Sylwester itp.)
• Imprezy dla dzieci ( Dzień Dziecka, Mikołajki)
• Stowarzyszenie jest azylem dla rodzin, które uczą się żyć na nowo bez alkoholu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
Numery telefonów: 32 615 19 30
Miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno,
Numer telefonu. 32 616 25 57
Adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.
Zakres działalności
• Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych
• Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”
• Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych
społecznie,
• Prowadzenie zajęć dla osób 60+
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organizacją
pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty,
które są skierowane do w/w grup docelowych.

Świetlica Środowiskowa „Pod Kolegiatą” w Jaworznie
Siedziba: ul. Plac św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 500 690 639
Adres strony internetowej: facebook: Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą
E-mail: swietlicapodkolegiata@gmail.com

Zakres działalności
Świetlica dla dzieci i młodzieży ma za zadanie tworzenie im okazji do radości
i rozwoju.
Oferuje:
• zajęcia ogólnorozwojowe,
• zajęcia sportowo rekreacyjne,
• zajęcia kulinarne,
• wycieczki krajoznawcze,
• konkursy oraz wiele innych atrakcji.
Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
parafią św. Wojciecha oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.
Godziny otwarcia: 13.00 – 18.00

Świetlica Cichy Kącik (dla dzieci i młodzieży)

Godziny pracy: poniedziałek – czwartek: 13.00 – 17.50; piątek 12.00 – 15.50
Numer telefonu: 608 163 335 lub 32 618 19 77

Zakres działalności
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą znaleźć osoby przeżywające
wszelkiego rodzaju kryzysy:
• osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy,
zdradę współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą);
• osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu;
• osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
• osoby przeżywające kryzys małżeński;
• osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania
samobójstwa;
• osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu,
wypadku);
• osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej;
• osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach;
• i inne trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia
sobie z problemem.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
Interwencja kryzysowa
– specjalistyczna pomoc psychologiczna
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
Poradnictwo specjalistyczne
– pomocy psychologicznej
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego
• Udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych
prowadzonych przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej
• Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
w formie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii
• Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie
• Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
• Świetlica dla dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oferuje zajęcia
ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne,
wycieczki krajoznawcze, pomoc w nauce, konkursy oraz wiele różnych atrakcji
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
pod nazwą: „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością”
Program skierowany do osób, które:
• nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
• chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi
emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje,
• mają założoną „Niebieską Kartę” lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy
w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.

Zespół Lecznictwa Otwartego