zapowiedź głosowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 618 18 40
Adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
E-mail: mops@mops.jaworzno.pl

Lokalizacja Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
parter budynku, pokój nr 3, 4
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 10-15,
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17
tel. 32 618 17 90, 32 618 19 42, 32 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A
tel.32 618 183, 32 762 91 95, 32 762 91 91

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 55, 32 618 18 34
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 60, 32 618 18 33, 32 618 18 51

 

INSTYTUCJE POMOCOWE

Zakres działalności

Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89

Dział Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
• Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie
od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich
uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej,
rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku
• Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił
i zasobów
• Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności
lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych
• Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach
z instytucjami
• Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
• Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku
– wejście A, tel. 32 762 91 85, 32 762 91 96, 32 618 18 27

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84, 32 618 18 79

INSTYTUCJE POMOCOWE

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej :
• Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób
bezrobotnych
• Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314
tel. 32 618 18 58, 32 618 18 59

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Jaworznie

Siedziba: ul. Zawiszy Czarnego 4, 43- 600 Jaworzno
Numer telefonu: 762 91 61, 762 91 60
Adres strony internetowej: www.zpo.bip.jaworzno.pl
E-mail: sekretariat@zpo.jaw.pl

Zakres działalności

 • Pielęgnacja chorych i dietetyka
 • Opieka lekarskiej i świadczeń konsultacyjnych
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego
 • Organizowanie i udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu ich spraw życiowych
 • Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego środowiskiem
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej
 • Całodobowa opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi i w wieku starszym z zachowaniem opieki ogólnej lekarskiej i specjalistycznej
 • Rehabilitacja ogólna osób, które w wyniku schorzeń przewlekłych i ostrych wymagają pomocy w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym
  Wyżej wymienione świadczenia finansowane są ze środków NFZ

Rada Seniorów Miasta Jaworzna

Siedziba: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Zakres działalności
Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w 2016 roku.
W skład Rady wchodzi 10 przedstawicieli osób zgłoszonych przez:

 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Klub Seniora,

miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych.
Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym
organów Miasta.
Obszarem działania jest miasto Jaworzno. Celem Rady Seniorów Miasta Jaworzna
jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności,
w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb
środowiska osób starszych oraz pobudzenia ich aktywności.

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Siedziba: ul. Grunwaldzka 35, 43- 600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 725 65 2, 532 394 162
Urzęduje dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00
Adres strony internetowej: www.jaworznickiutw.pl
E-mail: jaworznickiutw@interia.pl

Zakres działalność:
Działalność skierowana jest do osób starszych zainteresowanych poprawą swojego
statusu, poprzez rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej
a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi
starszych w różnorodnych formach działalności.
Proponowana przez JUTW działalność edukacyjna, kulturalna i twórcza służy
propagowaniu aktywnego stylu życia wśród osób, które zakończyły swoją pracę
zawodową. Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości
płynącej ze służby dla innych. Aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwarancję

sprawności i pogody ducha oraz chroni przed depresją i samotnością.
Cel kształcenia obejmuje rok wstępny a następnie cykle roczne podczas których
słuchacze mają do wyboru wykłady audytorskie, zespoły zainteresowań z różnych
dziedzin wiedzy, lektoraty języków obcych, zajęcia warsztatowe, zajęcia
muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia manualne, zajęcia filmowe, zajęcia komputerowe,
zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka przy muzyce, wycieczki piesze
i autokarowe.

Klub Senior+ w Jaworznie

Siedziba: ul. Jana Matejki 24d, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 762 91 84

Zakres działalności
Powstały klub służy starszym mieszkańcom Jaworzna, którzy na co dzień zmagają
się z samotnością. Prowadzone działania są doskonałą okazją „do wyjścia z domu”
i aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników i rozwijania wspólnych pasji.
Działania Klubu „Senior+” służą również budowaniu relacji międzypokoleniowych
przez współpracę z młodzieżą szkolną. W ramach wolontariatu odbywają
się spotkania z twórcami kultury czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Klub
współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną, Radą Seniorów Miasta
Jaworzna oraz organizuje spotkania dla uczczenia ważnych dla klubowiczów
świąt okolicznościowych, m.in. związanych z: urodzinami, walentynkami, dniami
– Kobiet i Seniora oraz Andrzejkami.

Fundacja „Mój czas dla seniora” im. Wandy i Józefa w Jaworznie

Siedziba: al. Piłsudskiego 12/8, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 608 107 327
Adres strony internetowej: www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
facebook: Mój czas dla seniora im Wandy i Józefa

Zakres działania:
Celem fundacji jest opieka, wsparcie i organizowanie czasu Seniorom. Pokazanie
im wielu możliwości, jakie mogą jeszcze wykorzystać, mimo swojego wieku
i utartym poglądom, że ich miejsce jest w zamkniętych domach. Oferta skierowana
do seniorów i młodego pokolenia /synergia pokoleń/.
Spotkania organizowane są w Mini Centrum Integracji Fundacji „Mój czas dla seniora”
im. Wandy i Józefa pod adresem: ul. 11 Listopada 4c, 43-600 Jaworzno

Stowarzyszenie „Nasza Przystań” Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 183, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 59 73
Adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl
E-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

Zakres działalności
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla
seniorów – mieszkańców Jaworzna, osób samotnych lub osób w rodzinach,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są
jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
DDPS jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia całodzienne wyżywienie,
świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są zajęcia kulturowooświatowe,
edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również aktywizację fizyczną,
społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Jaworznie

Siedziba: ul. Jagiellońska 18, 43- 602 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 77 88
Adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl
E-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

Zakres działalności
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla seniorów
– mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60-ty rok życia, osób samotnych
lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia całodzienne
wyżywienie, świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są
zajęcia kulturowo-oświatowe, edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również
aktywizację fizyczną, społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.

Dom Seniora „Jesień na Letniej” w Jaworznie

Siedziba: ul. Letnia 1d, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 431 03 11, 503 460 695
Adres strony internetowej: www.jesiennaletniej.pl
E-mail: jesiennaletniej@gmail.com

Zakres działalności

 • Pobyty stałe, czasowe i dzienne w pokojach wyposażonych w łazienkę, telewizję
  oraz system przywoławczy
 • Umożliwiamy samorealizację zgodnie z zainteresowaniami:
  – miłośnicy literatury mogą korzystać z bardzo bogatego księgozbioru,
  – wielbiciele przyrody mają możliwość współpracy z ogrodnikiem w wszelkich pracach,
  – amatorzy rękodzieła mają do dyspozycji Pokój Terapii Manualnej,
  – fani sportu spędzają czas na stadionie Victorii, w Ośrodku Jeździeckim w Ciężkowicach czy na jaworznickim basenie.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – OWIS w Jaworznie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 615 09 78, kom. 793 991 321
Adres strony internetowej: www.owis.pl
E-mail: owis@interia.eu

Zakres działalności
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) jest stowarzyszeniem, które
poprzez realizację projektów szkoleniowych finansowanych głównie ze środków
unijnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej
oraz w aktywny sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Oferta OWIS kierowana jest głównie w ramach realizowanych projektów.
Oferta dla Seniorów (w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.):

 • bezpłatne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie dla seniorów niepełnosprawnych osób niesamodzielnych;
 • Klub Seniora;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (nieodpłatnie).

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworznie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 751 72 72

Zakres działalności
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

 • poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, oraz uczestniczenia z życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
 • organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów;
 • reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowe oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Dla osiągnięcia swych celów, związek:

 • prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych;
 • tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;
 • prowadzi związkową kasę pogrzebową;
 • organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby, kluby seniora i zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu;
 • wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów. rencistów, inwalidów;
 • współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 • podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach
 • organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

Zespół Lecznictwa Otwartego