zapowiedź głosowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 618 18 40
Adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
E-mail: mops@mops.jaworzno.pl

Lokalizacja Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
parter budynku, pokój nr 3, 4
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 10-15,
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17
tel. 32 618 17 90,  32 618 19 4232 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A
tel.32 618 183,  32 762 91 95,  32 762 91 91

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 5532 618 18 34
Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 6032 618 18 33, 32 618 18 51

Zakres działalności
Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89

Dział Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
• Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie
od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich
uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej,
rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku
• Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił
i zasobów
• Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności
lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych
• Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach
z instytucjami
• Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
• Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku
– wejście A,
tel. 32 762 91 85, 32 762 91 9632 618 18 27

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84 32 618 18 79

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00
Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej :
• Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób
bezrobotnych
• Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314
tel. 32 618 18 5832 618 18 59

Stowarzyszenie „REDA” Centru m Integracji Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 43 91, kom 728 387 993

Zakres działalności
Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców miasta Jaworzna, którzy podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie
są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym,
a w szczególności:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnionych od alkoholu,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezdomnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Wspólnota „Betlejem” w Jaworznie

Siedziba: ul. Długa 16, 43-603 Jaworzno
Numer telefonu: tel. 32 615 09 78, 793 991 321
Adres strony internetowej: www.betlejem.org
E-mail: dom@betlejem.org

Zakres działalności

 • Misją wspólnoty jest pomoc osobom ubogim i bezdomnym poprzez tworzenie
  domu, w którym jego mieszkańcy mogą odnaleźć cel i sens życia, odnowić
  i rozwijać jego dar poprzez: formację duchową i intelektualną, terapię i pracę,
  budowanie więzi braterskich oraz zaangażowanie na rzecz innych.
 • Dom bez podziału na opiekunów i podopiecznych (dom prowadzą bezdomni
  mieszkańcy, sami gotują, sprzątają, remontują, pracują w ogrodzie, w pracowniach:
  ikon i renowacji mebli)
 • Wspólnota utrzymuje się z własnej pracy. Część mieszkańców pracuje zawodowo
  poza wspólnotą, pozostali (chorzy, starsi, czasowo niezdolni do pracy zarobkowej)
  na terenie domu
 • Wspólnota angażuje osoby bezdomne do udziału w ambitnych projektach
  i przedsięwzięciach (pielgrzymki rowerowe do Rzymu, Grecji i Izraela, udział
  w biegu maratońskim na Malcie, organizowanie spotkań tematycznych, rekolekcji,
  warsztatów i koncertów, wystaw fotograficznych, prowadzenie domowego
  teatru, publikacje prasowe i książkowe).
 • Mieszkańcy domu starają się tworzyć dojrzałą relację z Bogiem, którego poszukują
  i poznają w modlitwie i medytacji, rozważaniu Słowa Bożego oraz przyjmowaniu
  codzienności.Ponadto celem wspólnoty jest:
  – uwrażliwianie osób bezdomnych na potrzeby innych ubogich (pomoc w hospicjum,
  organizowanie akcji charytatywnych, bieżąca pomoc osobom niepełnosprawnym,
  starszym i samotnym, sos dla Ziemi Świętej – pomoc chrześcijanom
  w Palestynie);
  – budowanie wrażliwości społecznej zakorzenionej w szacunku do człowieka, –
  szczególnie tego, który szacunku został pozbawiony przez innych bądź sam
  odmawia sobie do niego prawa.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobro czynne Oddział w Jaworznie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno
Numery telefonów: 32 615 19 30
Miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno,
tel. 32 616 25 57
Adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.
Zakres działalności

 • Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych
 • Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”
 • Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • Prowadzenie zajęć dla osób 60+

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organizacją
pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego,
Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty,
które są skierowane do w/w grup docelowych.

Świetlica Środowiskowa „Pod Kolegiatą” w Jaworznie

Siedziba: ul. Plac św. Jana 17, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 500 690 639
Adres strony internetowej: facebook: Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą
E-mail: swietlicapodkolegiata@gmail.com

Zakres działalności
Świetlica dla dzieci i młodzieży ma za zadanie tworzenie im okazji do radości i rozwoju.
Oferuje:

 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia sportowo rekreacyjne,
 • zajęcia kulinarne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
parafią św. Wojciecha oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.
Godziny otwarcia: 13.00 – 18.00

Świetlica Cichy Kącik (dla dzieci i młodzieży)

poniedziałek – czwartek: 13.00 – 17.50;
piątek 12.00 – 15.50
tel. 608 163 335 lub 32 618 19 77

Zakres działalności
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą znaleźć osoby przeżywające
wszelkiego rodzaju kryzysy:

 • osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy,
  zdradę współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą);
 • osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu;
 • osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem;
 • osoby przeżywające kryzys małżeński;
 • osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania samobójstwa;
 • osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu,wypadku);
 • osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej;
 • osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach;
 • oraz inne trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemem.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
Interwencja kryzysowa
– specjalistyczna pomoc psychologiczna
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne
Poradnictwo specjalistyczne
– pomocy psychologicznej
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego

 • Udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych
  prowadzonych przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej
 • Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
  w formie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii
 • Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
 • Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
 • Świetlica dla dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oferuje zajęcia

ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne,
wycieczki krajoznawcze, pomoc w nauce, konkursy oraz wiele różnych atrakcji
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
pod nazwą: „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością”

Program skierowany do osób, które:

 • nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
 • chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi
  emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje,
 • mają założoną „Niebieską Kartę” lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy
  w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.

Zespół Lecznictwa Otwartego